Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

 

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MAŁE GRANTY DO 10.000 ZŁ

Podstawa prawna: Dział II, Rozdział 2, art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Przez „Małe Granty” rozumie się zlecenie organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

1.) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;

2.) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Procedura o udzielenie dotacji w trybie pozakonkursowym przebiega następująco:

Organizacja pozarządowa składa ofertę w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Białogard, która podlega wstępnemu rozpatrzeniu przez organ wykonawczy. Jeśli otrzyma ona pozytywną opinię, w ciągu 7 dni roboczych (licząc od daty wpływu oferty do Urzędu) jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Białogard oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Białogard. Każdy, w terminie 7 dni od zamieszczenie oferty może zgłosić do niej uwagi. Po upływie terminu i po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, organ wykonawczy zawiera umowę z organizacją na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego.

W przypadku gdy oferta otrzyma  negatywną opinię, nie podlega opublikowaniu.

Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy w tym trybie, tej samej organizacji w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.

Po wykonaniu zadania publicznego, w terminie 30 dni, należy sporządzić sprawozdanie z jego realizacji i złożyć w Urzedzie Miasta Białogard.