Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

INFORMACJA

wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Białogardu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy lub jego pełnomocnikowi, jeżeli wnioskodawca ustanowił pełnomocnika.

Od decyzji Burmistrza Białogardu o:

  • odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania,
  • warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej,
  • wysokości opłaty za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,

Podstawa prawna:

  • art. 29g ust. 11 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.)
  • art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)  

Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

58 KBPobierz