Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

SPISY POWSZECHNE

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
SKŁADANIE OFERTY NA OTWARTY KONKURS OFERT

  
Podstawa prawna: Dział II, Rozdział 2, art. 13-19 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza otwarty konkurs ofert. Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Oferty składa się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej w sekretariacie Urzędu Miasta Białogard. Po upływie terminu organ administracji publicznej powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. Na tym etapie podlegają one tzw. ocenie formalnej i ocenie merytorycznej. Za ostateczny podział środków odpowiada organ wykonawczy. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert zawierane są umowy z wyłonionymi organizacjami o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego.

Po wykonaniu zadania publicznego, w terminie 30 dni, należy sporządzić sprawozdanie z jego realizacji i złożyć w Urzedzie Miasta Białogard.