Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

SPISY POWSZECHNE

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

DOTACJA NA INNE ZADANIA PUBLICZNE MIASTA DO 5.000 ZŁ 


Podstawa prawna: Uchwała nr XXI/165/2012 Rady Miejskiej Białogarduz dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania Miasta niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania na podstawie art. 221 Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240). 

Przez „dotację na inne zadania publiczne miasta” rozumie się zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych miasta innych niż zadania określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Procedura o udzielenie „dotacji na inne zadania publiczne miasta” przebiega w dwóch trybach:

1. Poprzez składanie ofert w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Burmistrza Białogardu:

Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Oferty składa się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej w sekretariacie Urzędu Miasta Białogard. Burmistrz ocenia oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert zawierane są umowy z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi o udzielenie dotacji.

Po wykonaniu zadania publicznego, w terminie 30 dni, należy sporządzić sprawozdanie z jego realizacji i złożyć w Urzędzie Miasta Białogard.

2. Poprzez złożenie oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez klub sportowy z własnej inicjatywy:

Organizacja pozarządowa składa ofertę w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Białogard, która podlega wstępnemu rozpatrzeniu przez organ wykonawczy. Jeśli otrzyma ona pozytywną opinię, w ciągu 7 dni roboczych (licząc od daty wpływu oferty do Urzędu) jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Białogard oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Białogard. Każdy, w terminie 7 dni od zamieszczenie oferty może zgłosić do niej uwagi. Po upływie terminu i po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, organ wykonawczy zawiera umowę z organizacją pozarządową o udzielenie dotacji.

Warunki:

  • wysokość udzielonej dotacji nie przekracza kwoty 5.000 zł;
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 30 dni;
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy tej samej organizacji w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.

W przypadku gdy oferta otrzyma  negatywną opinię, nie podlega opublikowaniu.

Po wykonaniu zadania publicznego, w terminie 30 dni, należy sporządzić sprawozdanie z jego realizacji i złożyć w Urzędzie Miasta Białogard.