Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

SPISY POWSZECHNE

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 

Miasto Białogard współpracuje z organizacjami pozarządowymi, podmiotami o których mowa w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536, z póź. zm.) oraz wspiera ich działalność.

Zgodnie z art.3, ust.2 wspomnianej ustawy, organizacjami pozarządowymi są osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, czyli między innymi:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia.

Organizacje pozarządowe prowadzą działalność społecznie użyteczną, czyli działają w sferze pożytku publicznego, której zakres został zawarty w art. 4 ust.1 ustawy. Prowadzić działalność pożytku publicznego mogą również inne podmioty, które wymienione zostały w art.3 art.3 ustawy czyli:

 • organizacje kościelne i wyznaniowe,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami, które nie osiągają zysku, a całość dochodu przeznaczają na realizację celów statutowych i nie przeznaczają zysków do podziału pomiędzy swoich akcjonariuszy, udziałowców i pracowników.

Współpraca odbywa się w oparciu o:

 1. Wieloletni Program współpracy Miasta Białogard z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 - 2014.
 2. Roczny program współpracy Miasta Białogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Dotacje dla organizacji pozarządowych, na realizację zadań publicznych odbywają się w procedurach:

 • Otwartego Konkursu Ofert,
 • Małych grantów – oferta na realizację zadania publicznego z inicjatywy Wnioskodawcy do 10 000 zł, termin realizacji 90 dni.
 • Dotacji na inne zadania publiczne Miasta do 5000 zł.