Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016, poz. 1020 z dnia 2016.07.13), w celu zapoznania się ze zmienionymi regulacjami oraz zupełnie nowymi rozwiązaniami proceduralnymi, zamieszczamy materiały pomocnicze, które jak sądzimy pozwolą Państwu oswoić się z wprowadzonymi uregulowaniami. Największe zmiany dotyczą:

 1. Obowiązku określenia w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.).
 2. Obowiązku zachowania proporcji w kryteriach oceny ofert - 60% cena lub koszt, 40% inne kryteria dotyczące przedmioty zamówienia  (z zastrzeżeniem art. 91 ust. 2a).
 3. Zmniejszenia obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia:
  - ograniczenie podstawowych obowiązków wykonawców do składania oświadczenia o spełnianiu warunków w formie ustandaryzowanego tzw. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia(potwierdzającego spełnianie kryterium warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia wykonawcy, kryteriów selekcji także w odniesieniu do podmiotów trzecich i podwykonawców) oraz
  - ograniczenie, co do zasady, żądania dokumentów wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
  - zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje, lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych, obowiązek posługiwania się systemem e-Certis,
 4. Elektronizacji istotnej części procesu udzielania zamówień publicznych (powszechnie – od połowy 2018 r.).
 5. Wprowadzenia nowej procedury – partnerstwa innowacyjnego, przeznaczonej dla nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku.
 6. Zapewnienia realnego udziału w wykonaniu zamówienia podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca.
 7. Zwiększenia pewności prawnej w zakresie dopuszczalnej zmiany umowy, co powinno służyć większej elastyczności i dostosowaniu do zmiennych okoliczności faktycznych i prawnych realizacji zamówień publicznych.
 8. Zwiększenia ochrony prawnej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych poniżej progów unijnych przez umożliwienie wnoszenia odwołań na czynności zamawiającego dotyczące: opisu przedmiotu zamówienia, wyboru oferty najkorzystniejszej oraz unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Znowelizowana ustawa obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.

Treść ujednolicona dostępna pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0028/31987/tekst_ujednnolicony_22.06.2016.pdf

Prezentacje szkoleniowe PARP dotyczace nowelizacji ustawy dostępne pod adresem: https://www.youtube.com/playlist?list=PLynE-SBIVdGqa3rvF5NvaCZGc79txLl3a