Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

OR.2110.7.2017

 

OGŁOSZENIE  O  NABORZE

z dnia 14 lipca 2017 r.

na wolne stanowisko urzędnicze

   

B U R M I S T R Z    B I A Ł O G A R D U

ogłasza nabór na stanowisko pracy do spraw inwestycji

w Urzędzie Miasta Białogard,  ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard

 

Wymagania niezbędne - konieczne do podjęcia pracy na stanowisku urzędniczym do spraw inwestycji:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie średnie lub wyższe budowlane, 
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa budowlanego oraz znajomość ustawy o samorządzie gminnym i prawa zamówień publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność współpracy z ludźmi,
 • dobra znajomość obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:

 • staż pracy w zawodzie minimum 5 lat oraz doświadczenie w pracy urzędniczej,
 • uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • doświadczenie w realizacji projektów dofinansowywanych ze środków UE.

Główne obowiązki:

 • prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji miejskich  (m.in.
 • przygotowywanie umów, bieżąca kontrola realizacji robót inwestycyjnych,
 • uczestniczenie w odbiorach robót, rozliczanie zadań inwestycyjnych).

Warunki pracy na wskazanym stanowisku:

 • stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku Urzędu (brak windy),
 • praca przy komputerze powyżej 4 godz.
 • praca wymaga wyjść na teren realizowanych inwestycji na obszarze miasta.

Oferty zawierające:

 • list motywacyjny i kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności,

należy składać osobiście lub pocztą, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko pracy do spraw inwestycji”, w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Białogard, ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard, pok. 233, w terminie do  25 lipca  2017 r.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze,  wynosi powyżej 6 %.

                                                                                                                     

                                                                                              BURMISTRZ

                                                                                        mgr Krzysztof Bagiński