Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Dostęp do informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112, poz. 1198) nakłada na władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

  • Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do:
  1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
  2. wglądu do dokumentów urzędowych,
  3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
  • Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:
  1. ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. udostępniania na wniosek osoby zainteresowanej,
  3. wstępu na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Informacja publiczna może być udostępniona w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.

 

Klauzula informacyjna w związku z udostępnianiem informacji publicznej

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Białogard, ul. 1 Maja 18, kod pocztowy 78-200, e-mail: um.sekretariat@bialogard.info, tel. 94 357 91 00.

Dane  kontaktowe  do  inspektora   ochrony   danych:   Miasto  Białogard  Urząd Miasta  Białogard,  ul. 1 Maja 18, kod pocztowy 78-200, adres e-mail iodumb@bialogard.info, nr telefonu 94 357 92 13.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa.

Posiada Pani/Pan prawo:

a)       dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),

b)      do sprostowania danych (art. 16 RODO).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych podane są w klauzuli informacyjnej dostępnej w siedzibie i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej administratora.


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

67 KBPobierz

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

199 KBPobierz