Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

SPISY POWSZECHNE

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

BURMISTRZ  BIAŁOGARDU 

mgr Emilia Bury

Wykonuje zadania powierzone przepisami ustaw, rozporządzeń oraz uchwał Rady Miejskiej Białogardu. 

Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.

Burmistrz, jako kierownik Urzędu, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu.

1. Burmistrz organizuje pracę i zapewnia warunki do prawidłowego funkcjonowania Urzędu, w szczególności poprzez:

 • właściwy podział zadań pomiędzy Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika;     
 • określanie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy komórek organizacyjnych i pracowników Urzędu;
 • politykę kadrową zapewniającą realizację zadań Urzędu z uwzględnieniem kwalifikacji i kompetencji pracowników;
 • organizację kontroli wewnętrznej i egzekwowanie realizacji wniosków pokontrolnych;
 • nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy w Urzędzie;
 • ustalanie zasad rozpatrywania skarg i wniosków;
 • nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;
 • ustalanie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie.

2. Burmistrz ponadto:

 • kieruje bieżącymi sprawami Miasta;
 • reprezentuje Miasto na zewnątrz;
 • wykonuje zadania w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej;
 • wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • może upoważnić Zastępcę Burmistrza oraz innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • składa jednoosobowo oświadczenia woli w imieniu Miasta w zakresie zarządu mieniem Miasta;
 • do czynności określonej w pkt 6 może upoważnić Zastępcę Burmistrza samodzielnie lub z inną upoważnioną osobą;
 • ustala zakres powierzenia prowadzenia spraw Miasta w swoim imieniu Zastępcy  Burmistrza i Sekretarzowi;
 • wydaje przepisy porządkowe w przypadku niecierpiącym zwłoki oraz przedkłada je    do rozpatrzenia Radzie na najbliższej sesji;
 • przedkłada Wojewodzie uchwały Rady;
 • przedkłada RIO uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium  oraz inne   uchwały objęte zakresem nadzoru RIO;
 • kieruje do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym akty prawa miejscowego i inne akty prawne organów Miasta oraz ogłasza przepisy porządkowe.
   

3. Burmistrz bezpośrednio nadzoruje prawidłowość załatwienia spraw z zakresu:

 • bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania kryzysowwego;
 • budżetu i finansów;
 • mieszkalnictwa;
 • prawa pracy, dotyczących pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;
 • kontroli zewnętrznych;
 • pomocy prawnej w Urzędzie;
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej;
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;
 • rejestracji i prowadzenia akt stanu cywilnego.

Burmistrza, w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Burmistrza, a w przypadku równoczesnej nieobecności Burmistrza i Zastępcy - Sekretarz.