Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

SPISY POWSZECHNE

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

SKARBNIK  MIASTA  BIAŁOGARD

mgr Iwona Kubiak

1.  Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Miasta.

2.  Skarbnik jest jednocześnie Naczelnikiem Wydziału Budżetu i Finansów.

3.  Do zadań Skarbnika należy:

 • przygotowywanie założeń projektu budżetu  Miasta wraz z objaśnieniami oraz innymi materiałami informacyjnymi;
 • przygotowywanie i przedstawianie Burmistrzowi projektów uchwał Rady z zakresu budżetu, gospodarki finansowej i podatków;
 • prowadzenie gospodarki finansowej Miasta oraz rachunkowości budżetu Miasta 
  i Urzędu;
 • opracowywanie i przedkładanie sprawozdań i informacji z wykonania budżetu Miasta;
 • kontrola wykorzystania środków przekazanych z budżetu Miasta na realizację zadań innym podmiotom;
 • wewnętrzna kontrola operacji gospodarczych;
 • dokonywanie lub odmowa dokonania kontrasygnaty na dokumentach stwierdzających czynności prawne powodujące powstanie zobowiązań finansowych;
 • opracowywanie projektów instrukcji wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości w Urzędzie;
 • kontrola wewnętrzna w Urzędzie w zakresie spraw budżetu i finansów.

4.  Skarbnik bezpośrednio nadzoruje prawidłowość załatwiania spraw z zakresu:

 • planowania budżetu;
 • wykonywania budżetu;
 • rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;
 • wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz ich egzekucji;
 • umorzeń, odroczeń i rozkładania na raty podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych i innych należności pieniężnych przypadających Miastu;
 • realizacji dochodów z tytułu gospodarki mieniem komunalnym;