Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na 2011 r.

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Pok. 228, tel. 94-312-28-82

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
Stawki podatku oraz druki deklaracji i informacji podatkowych na 2011 rok

1. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na osobach fizycznych i prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych (a w przypadku gdy przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy ciąży na posiadaczu samoistnym), 
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, 
 • wieczystymi użytkownikami gruntów, 
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: 
 • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego (najemcy i dzierżawcy lokali użytkowych) z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości, 
 • jest bez tytułu prawnego. Obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - ciąży na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi,


ponadto jeżeli: 

 • nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach a jeżeli wyodrębniono własność lokali obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku 
 • osoby fizyczne obowiązane są do składania informacji o nieruchomościach na formularzu IR i IR-1, 
 • osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym, spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych obowiązane są składać do dnia 15 stycznia deklaracje na podatek od nieruchomości na formularzu DN, 
 • obowiązek składania informacji i deklaracji o których mowa wyżej dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku od nieruchomości. 
 • obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów niniejszej ustawy :

a) jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

b) szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych oraz wyższych szkół wojskowych,

c)  publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz  prowadzące je organy, zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową,
d) placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk

UWAGA

Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe oznacza, że wierzyciel (organ podatkowy) może żądać całości lub części uiszczenia należnego podatku od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Uregulowanie zobowiązania przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych z obowiązku podatkowego.

Stawki podatkowe w podatku od nieruchomości w 2011 roku wynoszą:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w  ewidencji gruntów i budynków, z wyjątkiem wymienionych w lit. b  – od 1 m2 powierzchni – 0,60 zł,
 
b ) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni – 4,15  zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  od 1 m2 powierzchni -  0,36 zł,   
           

2. od budynków lub ich części

a) mieszkalnych - 0,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, z wyjątkiem wymienionych w lit. c - od 1 m2 powierzchni użytkowej – 16,72 zł;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 9,82 zł,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2  powierzchni użytkowej - 4,27 zł,

e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,52 zł,  
      
f) pozostałych - 5,68 zł;

3. od budowli - 2 % ich wartości

Ważne!

Podstawę opodatkowania dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

 • stanowi wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego,

ale jeżeli

 • budowla jest przedmiotem leasingu i odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonanie ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej,
 • od budowli lub jej części, nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika.

Terminy płatności - do kiedy można zapłacić podatek

Terminy dla osób fizycznych

Każdy z nas, kto ma np. dom, działkę , własne mieszkanie czy garaż, otrzyma decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na bieżący rok podatkowy.

Dla osób fizycznych zobowiązanych do zapłaty przedmiotowego podatku niezmiennie od lat obowiązują cztery ustawowe terminy płatności i przypadają one: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Terminy dla osób prawnych

Natomiast osoby prawne, w terminie do 15 stycznia składają organowi podatkowemu deklarację DN na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy i zgodnie z nią - bez wezwania - dokonują wpłat w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 każdego miesiąca na rachunek budżetu gminy.

Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.  

Kto i kiedy powinien poinformować urząd o zmianach dotyczących podatku

Wszyscy u których powstał obowiązek podatkowy (nowi podatnicy) lub zaistniały zmiany mające wpływ na wysokość podatku od nieruchomości obowiązani są do składania informacji na formularzu IN (dot. osób fizycznych) bądź deklaracji na formularzu DN (dot. pozostałych podatników) w terminie 14 dni od dnia wystąpienia takich okoliczności.

Dla zainteresowanych - podstawy prawne regulujące sprawy podatku od nieruchomości

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm). 
 • uchwała Nr LIV/353/09 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.
 • uchwała Nr LXIX/484/10 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

Formularz informacji IN o nieruchomościach i obiektach budowlanych (dla osób fizycznych).

195 KBPobierz

Formularz informacji IN o nieruchomościach i obiektach budowlanych (dla osób fizycznych).

190 KBPobierz

Formularz deklaracji DN na podatek od nieruchomości (dla osób prawnych).

207 KBPobierz

Formularz deklaracji DN na podatek od nieruchomości (dla osób prawnych).

208 KBPobierz

Uchwała Nr LXIX/484/10 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

139 KBPobierz

Uchwała Nr LIV/353/09 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

114 KBPobierz

Uchwała NR XXI/148/08 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Białogard.

82 KBPobierz

UCHWAŁA NR III/16/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

69 KBPobierz

UCHWAŁA NR X/95/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

123 KBPobierz