Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Podatek rolny i leśny od osób fizycznych i prawnych na 2011 r.

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Pok. 228, tel. 094-312-28-82

Podatek rolny i leśny od osób fizycznych i prawnych.

 

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 • dla gruntów gospodarstw rolnych- liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzaju i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
 • dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

- osoby fizyczne obowiązane są do składania informacji o gruntach na formularzu IR i IR1,

- osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym, spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych obowiązane są składać do dnia 15 stycznia deklaracje na podatek rolny na formularzu DR,

obowiązek składania informacji i deklaracji o których mowa wyżej dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym np.:

 • szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych oraz wyższych szkół wojskowych,
 • szkół, placówek, zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli - publicznych i niepublicznych oraz organów prowadzących te szkoły, placówek i zakładów z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego gruntów,
 • placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk a także podatników którzy posiadają np.:
   • użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,
   • grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały
   • zniszczone wskutek robót drenarskich,
   • użytki ekologiczne.

UWAGA - jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Podatek rolny - kto staje się podatnikiem?

- osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami gruntów (a jeżeli grunty znajdują się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy ciąży na posiadaczu samoistnym),
posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów,
posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo jest bez tytułu prawnego z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych: w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych ponadto jeżeli:

 • grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, podatnikiem podatku jest dzierżawca,
 • grunty gospodarstwa rolnego zostały wniesione do spółdzielni produkcyjnej jako wkład gruntowy, podatnikiem podatku jest spółdzielnia produkcyjna,
 • grunty podlegające opodatkowaniu stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym , a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach) ale jeżeli grunty te stanowią gospodarstwo rolne, obowiązek podatkowy ciąży na tej osobie będącej współwłaścicielem (posiadaczem), która to gospodarstwo prowadzi w całości.

UWAGA

Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe oznacza, że wierzyciel (organ podatkowy) może żądać całości lub części uiszczenia należnego podatku od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Uregulowanie zobowiązania przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych z obowiązku podatkowego.

Co to jest gospodarstwo rolne?

Obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione, zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza - o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej w tym spółki nie posiadającej osobowości prawnej.

Zasady ustalania podatku

Dla gruntów gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.

Poza podatkiem rolnym podatnicy tego podatku zobowiązani są do zapłaty podatku od nieruchomości za budynek mieszkalny.

Zwolnione natomiast z podatku od nieruchomości są budynki gospodarcze lub ich części:

 • służące działalności leśnej lub rybackiej,
 • położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
 • zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej.

Jeżeli zdecydujesz się prowadzić działalność gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna zapłacisz podatek od nieruchomości wg stawki odpowiedniej dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne zobowiązane jednocześnie do zapłaty podatku rolnego i podatku od nieruchomości lub podatku leśnego - gdy przedmiot opodatkowania położony jest na terenie tej samej gminy - otrzymują decyzję, w której organ podatkowy ustala wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Terminy płatności - do kiedy można zapłacić podatek

Terminy dla osób fizycznych

Obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Terminy dla osób prawnych

Analogicznie jak w podatku od nieruchomości osoby prawne nie otrzymują decyzji i w terminie do 15 stycznia składają organowi podatkowemu deklarację DR na podatek rolny na dany rok podatkowy i zgodnie z nią obliczony w deklaracji podatek obowiązane są wpłacać w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach wskazanych wyżej. 

Kto i kiedy powinien poinformować urząd o zmianach dotyczących podatku

Wszyscy u których powstał obowiązek podatkowy (nowi podatnicy) lub zaistniały zmiany mające wpływ na wysokość podatku rolnego obowiązani są do składania informacji na formularzu IR-1 (dot. osób fizycznych) bądź deklaracji na formularzu DR (dot. pozostałych podatników) w terminie 14 dni od dnia wystąpienia takich okoliczności.

Dla zainteresowanych - podstawy prawne regulujące sprawy podatku rolnego:

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr XXXIII/239/08 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny. 
 • Uchwała Nr XXV/215/04 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny.
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku.
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średnije ceny drewna uzyskanej  przez nadleśnictwa i za pierwsze trzy kwartały 2010 roku.

ZL-1 - dane o nieruchomościach leśnych

112 KBPobierz

ZL-2 - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

114 KBPobierz

DL - deklaracja na podatek leśny

128 KBPobierz

DL - deklaracja na podatek leśny

158 KBPobierz

DR - deklaracja na podatek rolny

235 KBPobierz

DR - deklaracja na podatek rolny

302 KBPobierz

IR-1 - załącznik do informacji o gruntach

164 KBPobierz

IR-1 - załącznik do informacji o gruntach

177 KBPobierz

IR - informacja o gruntach

164 KBPobierz

IR - informacja o gruntach

119 KBPobierz

Uchwała Nr XXXIII/239/08 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny.

115 KBPobierz