Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na 2010 r.

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Pok.  228, tel. 094-312-28-82

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - od 1 stycznia 2010 r.

 • od 1 stycznia 2008 r. opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m. in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
 • ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub
  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton  z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 • autobusy.

Sposób opodatkowania:

osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  obowiązane są do składania corocznie deklaracji na podatek od środków  transportowych na formularzu DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A  do dnia 15 lutego, a w przypadku np.:

 • powstania obowiązku podatkowego po ww. dniu -  w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 • zaistnienia zmian w trakcie roku podatkowego mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności.
Podatnikami nadal są:
 • osoby fizyczne i osoby prawne, które są  właścicielami  środków transportowych,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na które środek transportowy jest zarejestrowany

ponadto jeżeli:

środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

UWAGA

Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe oznacza, że wierzyciel (organ podatkowy) może żądać całości lub części uiszczenia należnego podatku od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Uregulowanie zobowiązania przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych z obowiązku podatkowego.
Ważne!


W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
Jeżeli współwłaściciel, który jest wpisany na pierwszej stronie dowodu rejestracyjnego, ma stałe miejsce zamieszkania w innej gminie np. w Koszalin to podatek należy wpłacić na rachunek  gminy Koszalin.

Stawki podatkowe w podatku od środków transportowych  w 2010 roku wynoszą rocznie od:

1.samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony  i poniżej 12 ton wynosi:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 551 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 767 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 875 zł

2. samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton; w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  (w tonach)

Stawka podatku  (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub  zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
                                        Dwie osie
12 13 939,00 994,00
13 14 994,00 1 047,00
14 15 1047,00 1 101,00
15   1 101,00 1 352,00
                                        Trzy osie
12 17 994,00 1 047,00
17 19 1 047,00 1 101,00
19 21 1 101,00 1 155,00
21 23 1 155,00 1 209,00
23 25 1 209,00 1 701,00
25   1 263,00 1 701,00
                                    Cztery osie i więcej
12 25 1 155,00 1 209,00
25 27 1 209,00 1 371,00
27 29 1 263,00 1 785,00
29 31 1 785,00 2 699,00
31   1 785,00 2 699,00


3. ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wynosi: 885 zł.

4. ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton; w zależności od  liczby  osi, rodzaju zawieszenia i dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub  zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
                                        Dwie osie
12 18 1 101,00 1 209,00
18 25 1 209,00 1 317,00
25 31 1 317,00 1 425,00
31   1 620,00 2 051,00
                                        Trzy osie
12 40 1 347,00 1 860,00
40   1 860,00 2 699,00

5. przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wynosi: 324 zł

6. przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku  (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub  zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
                                                 Jedna oś
12 18 334,00 443,00
18 25 388,00 497,00
25   443,00 607,00
                                                Dwie osie
12 28 388,00 497,00
28 33 662,00 918,00
33 38 918,00 1 395,00
38   1 241,00 1 835,00
                                                  Trzy osie
12 38 731,00 1 018,00
38   1 035,00 1 383,00

 

7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

1) mniej niż 30 miejsc - 767,00 zł

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.468,00 zł

W odróżnieniu od  omówionych już podatków, dla podatku od środków transportowych określone są ustawowo stawki minimalne (dla wybranej przez ustawodawcę grupy pojazdów) oraz maksymalne, które corocznie podlegają przeszacowaniu.

Terminy płatności 

Terminy płatności  przypadają na dzień 15 lutego i 15 września roku podatkowego.
Podstawy prawne regulujące sprawy podatku od środków transportowych:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 205, poz. 1484),
 • Uchwała Nr LIV/351/09 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr LIV/351/09 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

211 KBPobierz

Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)

1.1 MBPobierz

Załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1/A)

431 KBPobierz