Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Opłata od posiadania psów na 2008 r.

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Pok. 228, tel. 094-312-28-82

Rada Gminy ustala wysokość stawek opłaty podatku od posiadania psów , oraz określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności tej opłaty. 

Uwaga

W roku podatkowym 2008 Rada Miejska Białogardu ustaliła wysokość opłaty od posiadania psów na kwotę 20 zł rocznie.  

Ważne!

Podatek płatny jest bez wezwania do kasy lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Białogardzie: PeKaO S.A. Oddział Białogard 36124036661111000043446782 do dnia 30 czerwca każdego roku.

Dla zainteresowanych - podstawy prawne regulujące sprawy podatku od posiadania psów

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn zm.),
  • Uchwała Nr XVII/116/07 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Opłaty od posiadania psów zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych nie pobiera się:

  • pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • od osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
  • od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe-od jednego psa;
  • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Rada Miejska w Białogardzie uchwałą Nr XVII/116/07 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów wprowadziła określone postanowienia:

Stawka podatku od posiadania psów wynosi połowę stawki obowiązującej w danym roku podatkowym jeżeli:

  • emeryci, renciści, osoby pobierające świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, rentę socjalną lub zasiłek stały i zasiłek okresowy z pomocy społecznej prowadzą samodzielnie gospodarstwo domowe, a dochody z tych tytułów stanowią wyłączne źródło utrzymania gospodarstwa domowego.Uchwała Nr XVII/116/07 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (.pdf). 

87 KBPobierz