Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Podatek od posiadania psów na 2006 r.

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Pok. 228, tel. 094-312-28-82

 

Podatek od posiadania psów

 

Obowiązek podatkowy dotyczący podatku od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych posiadających psy.  

 

Rada Gminy ustala wysokość stawek podatku od posiadania psów , oraz określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności tego podatku. 

Uwaga

W roku podatkowym 2006 Rada Miejska Białogardu ustaliła wysokość podatku od posiadania psów na kwotę 20 zł rocznie.  

Ważne!

Podatek płatny jest bez wezwania do kasy lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Białogardzie: PeKaO S.A. Oddział Białogard 36124036661111000043446782 do dnia 30 czerwca każdego roku.

Dla zainteresowanych - podstawy prawne regulujące sprawy podatku od posiadania psów

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683),
  • Uchwała Nr XXXVI/326/05 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów

Podatku od posiadania psów zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych nie pobiera się:

  • pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych);
  • od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe-od jednego psa;
  • z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych-po dwa na każde gospodarstwo.

Rada Miejska w Białogardzie uchwałą Nr XXXVI/326/05 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów wprowadziła określone postanowienia:

Stawka podatku od posiadania psów wynosi połowę stawki obowiązującej w danym roku podatkowym jeżeli:

  • emeryci, renciści, osoby pobierające świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, rentę socjalną lub zasiłek stały i zasiłek okresowy z pomocy społecznej prowadzą samodzielnie gospodarstwo domowe, a dochody z tych tytułów stanowią wyłączne źródło utrzymania gospodarstwa domowego.
Podatku od posiadania psów nie pobiera się z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania stad na pastwiskach - bez względu na liczbę psów.

Uchwała Nr XXXVI/326/05 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów (.pdf).

98 KBPobierz