Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Białogard
(wejście A,D)

Naczelnik Wydziału - Iwona Kocik

pokój 211, tel. (94) 3579 190

e-mail: um.naczelnik.ed@bialogard.info

 

Pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Białogard:

pokój 210, tel. (94) 3579 191, (94) 3579 192

 

Do zakresu działania Wydziału Edukacji należy:

1) realizacja zadań Miasta jako organu prowadzącego żłobki, przedszkola, szkoły; 2) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, łączeniem i likwidacją żłobków, przedszkoli, szkół;
3) koordynacja i nadzór nad miejskimi żłobkami, przedszkolami, szkołami poprzez: • opiniowanie pod względem rzeczowym planów finansowych,
• współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu przy ustalaniu potrzeb remontowych miejskich obiektów przedszkolnych i szkolnych;
• przygotowywanie propozycji wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za pobyt dzieci w żłobku i klubie dziecięcym,
• analizowanie i opiniowanie projektów arkuszy organizacyjnych miejskich przedszkoli, szkół i podległych placówek,
4) przygotowanie projektu planu sieci publicznych szkół oraz granic ich obwodów;
5) organizowanie konkursów na stanowisko dyrektora żłobka, przedszkola i szkoły;
6) przygotowywanie kart oceny pracy dyrektorów żłobka, przedszkola i szkoły;
7) zapewnianie warunków funkcjonowania funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zlikwidowanych szkół, placówek oświatowych i żłobka;
8) prowadzenie spraw związanych z podziałem subwencji oświatowej;
9) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli: • przyjmowanie wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego, • organizacja pracy komisji egzaminacyjnych, • przygotowywanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego;
10) prowadzenie spraw realizacji obowiązku szkolnego i nauki;
11) prowadzenie spraw dotyczących nauczenia indywidualnego i kształcenia specjalnego;
12) prowadzenie spraw dotyczących zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
13) prowadzenie ewidencji szkół, przedszkoli, żłobków i placówek niepublicznych
14) naliczanie i rozliczanie udzielonych dotacji niepublicznym żłobkom, przedszkolom i szkołom;
15) prowadzenie dokumentacji dotyczącej Systemu Informacji Oświatowej;
16) opracowywanie danych demograficznych dotyczących szkół i przedszkoli;
17) realizacja zadań związanych z działaniem niepublicznych jednostek prowadzących opiekę nad dziećmi do wieku przedszkolnego;
18) prowadzenie spraw dotyczących transportu dzieci niepełnosprawnych do szkół.