Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

SPISY POWSZECHNE

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Kompetencje Rady Miejskiej

Ustawowo Radzie Miejskiej przynależy władza stanowiąca i kontrolna. W ściśle wyznaczonych granicach prawa, podczas posiedzeń sesji, Rada podejmuje decyzje w najważniejszych dla życia i sprawnego funkcjonowania miasta, w tym m.innymi:

 • uchwala statut Miasta,
 • ustala wynagrodzenie burmistrza, stanowi o kierunkach jego działania, oraz przyjmuje sprawozdania z jego działalności,
 • powołuje i odwołuje na wniosek burmistrza skarbnika miasta, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza miasta,
 • uchwala budżet miasta, rozpatruje sprawozdania z jego wykonania, oraz podejmuje
 • uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwala miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwala programy gospodarcze,
 • podejmuje uchwały w sprawie podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmuje uchwały w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • okresla wysokość sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmuje uchwały w sprawach przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej i właściwości powiatu,
 • współdziała z innymi gminami oraz wydziela na ten cel odpowiedni majątek,
  podejmuje uchwały w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmuje uchwały w sprawach: herbu miasta, nazw ulic i placów oraz wznoszenia pomników,
 • nadaje tytuł Honorowego Obywatela Miasta Białogard oraz medal "Za zasługi dla miasta Białogard".

Władza kontrolna Rady dokonuje się poprzez funkcjonowanie Komisji Rewizyjnej, która sprawdza działalność Burmistrza oraz miejskich jednostek organizacyjnych pod względem legalności, rzetelności i gospodarności w zakresie zarządu mieniem miejskim, oraz prowadzenia gospodarki finansowej, w tym wykonania budżetu Miasta.