Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Budżet Miasta Białogard - zasady finansowania

ZASADY FINANSOWANIA 

 

I. Budżet Miasta stanowią dochody:

 1. Podatki i opłaty lokalne.
 2. Udział w podatku stanowiącym dochód budżetu Państwa.
 3. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe.
 4. Dochody z majątku Miasta.
 5. Dotacje z budżetu Państwa i subwencje.

II. Wydatki z budżetu  Miasta:

 1. Wpłaty na rzecz izb rolniczych.
 2. Lokalny transport zbiorowy.
 3. Publiczne drogi gminne.
 4. Gospodarka mieszkaniowa.
 5. Plany zagospodarowania przestrzennego Miasta, opracowania geodezyjne i kartograficzne, cmentarze.
 6. Utrzymanie samorządowej administracji publicznej.
 7. Wybory do samorządów, burmistrza, sejmu, senatu, wybory Prezydenta RP.
 8. Bezpieczeństwo publiczne i obrona cywilna.
 9. Obsługa długu publicznego.
 10. Utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
 11. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
 12. Pomoc społeczna, w tym zasiłki i dodatki mieszkaniowe.
 13. Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym prowadzenie świetlic szkolnych.
 14. Infrastruktura miejska i ochrona środowiska, w tym gospodarka ściekowa i ochrona wód, gospodarka odpadami, utrzymanie zieleni miejskiej, oczyszczanie Miasta, oświetlenie ulic, schroniska dla zwierząt.
 15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym biblioteka miejska, ochrona i konserwacja zabytków.
 16. Kultura fizyczna i sport, w tym utrzymanie obiektów sportowych.