Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Białogard za IV kwartały 2009 roku.Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

148 KBPobierz

Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań

147 KBPobierz

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

139 KBPobierz

Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności

52 KBPobierz

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

110 KBPobierz

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

85 KBPobierz

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

85 KBPobierz

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

120 KBPobierz

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

85 KBPobierz

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

88 KBPobierz

Półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych

205 KBPobierz

Półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych

203 KBPobierz

Półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych

186 KBPobierz

Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonanania planu wydatków budżetowych jednostki saorządu terytorialnego

1.4 MBPobierz

Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

0.9 MBPobierz

Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego.

50 KBPobierz

Półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

76 KBPobierz

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie.

84 KBPobierz

Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta - zestawienie zmian funduszu

90 KBPobierz

Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta - rachunek zysków i strat.

120 KBPobierz

Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta - bilans.

167 KBPobierz

Sprawozdania finansowe zbiorcze zakładów budżetowych - rachunek zysków i strat.

122 KBPobierz

Sprawozdania finansowe zbiorcze zakładów budżetowych - zestawienie zmian funduszy.

94 KBPobierz

Sprawozdania finansowe zbiorcze zakładów budżetowych - bilans.

176 KBPobierz

Sprawozdanie finansowe zbiorcze jednostek budżetowych - rachunek zysków i strat.

129 KBPobierz

Sprawozdanie finansowe zbiorcze jednostek budżetowych - zestawienie zmian funduszy.

101 KBPobierz

Sprawozdanie finansowe zbiorcze jednostek budżetowych - bilans.

170 KBPobierz

Bilans budżetu.

101 KBPobierz

Skonsolidowany bilans.

87 KBPobierz

Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

187 KBPobierz

Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

85 KBPobierz

Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

271 KBPobierz

Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

143 KBPobierz

Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej

144 KBPobierz