Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Opłata od posiadania psów na 2012 r.

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Pok. 231, tel. 094-312-27-56

Rada Miejska ustala wysokość stawek opłaty od posiadania psów oraz określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności tej opłaty.

Uwaga

W roku podatkowym 2012 Rada Miejska Białogardu ustaliła wysokość opłaty od posiadania psów rocznie:

1) od jednego psa  – 40 zł;
2) od drugiego psa – 20 zł;

Ważne!

Opłata od posiadania psów płatna jest jednorazowo bez wezwania w terminie do 30 czerwca każdego roku lub w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie psa, jeżeli nastąpiło to po tym dniu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Białogard: 22 8562 0007 0003 4308 2000 0010. Wpłaty można dokonać bez prowizji w kasie Banku Spółdzielczego w Białogardzie przy ul. Kochanowskiego 6 oraz w punktach kasowych Banku Spółdzielczego w Białogardzie: w Urzędzie Miasta Białogard przy ul. 1 Maja 18 i  w Kaufladzie przy ul. Szosa Połczyńska w Białogardzie.

Dla zainteresowanych - podstawy prawne regulujące sprawy opłaty od posiadania psów:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr  95, poz. 613, z późn zm.),
 • Uchwała NR XII/109/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 26 października 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

Opłaty od posiadania psów zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych nie pobiera się:

 • pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi
  na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • od osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
 • od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - od jednego psa;
 • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów

Rada Miejska w Białogardzie uchwałą NR XII/109/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 26 października 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów wprowadziła:

 • Stawka opłaty od posiadania psów wynosi połowę stawki obowiązującej w danym roku podatkowym jeżeli:
 • emeryci, renciści, osoby pobierające świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, rentę socjalną lub zasiłek stały i zasiłek okresowy z pomocy społecznej prowadzą samodzielnie gospodarstwo domowe, a dochody z tych tytułów stanowią wyłączne źródło utrzymania gospodarstwa domowego.
 • Zwalnia się od opłaty od posiadania psów osoby fizyczne z tytułu posiadania:
 • 1) trzeciego i każdego następnego psa;
  2) psa przyjętego ze schroniska dla zwierząt – w roku wejścia w posiadanie psa i następnym roku podatkowym.

Przepisy prawne regulujące sprawy opłaty od posiadania psów:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

Uchwała NR XII/109/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 26 października 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała NR XII/109/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 26 października 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

100 KBPobierz