Wydział Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Białogard
(wejście A, D)

 

SKARBNIK MIASTA (Naczelnik Wydziału) - Iwona Kubiak

wejście przez pokój 228, tel. (94) 3579 110

e-mail: um.skarbnik@bialogard.info

 

Z-CA SKARBNIKA MIASTA - Dorota Dankowska

wejście przez pokój 231, tel. (94) 3579 111

 

Obsługa interesantów:

pokój 228 (podatki i opłaty lokalne - naliczanie i ulgi),tel. (94) 3579 112, (94) 3579 113, (94) 3579 114 

pokój 231 (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), tel. (94) 3579 118

pokój 231 (podatek od nieruchomości, rolny i leśny - windykacja), tel. (94) 3579 117

pokój 231 (użytkowanie wieczyste, sprzedaż mienia, dzierżawy - windykacja), tel. (94) 3579 119

 

Do zakresu działania Wydziału Budżetu i Finansów należy:

A. W zakresie planowania i realizacji budżetu Miasta:

1) gromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu Miasta;

2) opracowywanie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta oraz jej zmian;

3) opracowywanie projektu budżetu Miasta i objaśnień do tego projektu;

4) przekazywanie właściwym jednostkom do realizacji zadań i ustaleń wynikających dla nich z uchwalonego budżetu Miasta;

5) zapewnianie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu Miasta;

6) opracowywanie wniosków dotyczących zmian w budżecie Miasta;

7) opracowywanie sprawozdań i informacji (rocznych i okresowych) z wykonania budżetu Miasta oraz z działalności finansowej Miasta;

8) przygotowywanie projektów uchwał Rady dotyczących gospodarki finansowej Miasta;

9) sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych Miasta oraz ogólny nadzór nad prawidłowością dysponowania przyznanymi jednostkom środkami budżetowymi Miasta;

10) prowadzenie rachunkowości budżetu Miasta i Urzędu, w tym księgowości syntetycznej i analitycznej związanej z bieżącą realizacją budżetu;

11) dokonywanie kontroli wewnętrznej operacji gospodarczych;

12) analiza wykorzystania środków przekazanych z budżetu Miasta innym podmiotom;

13) współpraca z urzędami skarbowymi w zakresie planowania i wykonania dochodów Miasta.

B. W zakresie mienia komunalnego:

1) prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej składników mienia komunalnego;

2) opracowywanie planów dochodów z tytułu opłat za korzystanie z gruntów komunalnych oraz rat za nabyte na własność ale niespłacone całkowicie lokale mieszkalne i użytkowe oraz inne nieruchomości;

3) prowadzenie komplementarnej dokumentacji obejmującej analitycznie wszystkich użytkowników, a także uwzględniającej tytuły prawne korzystania z gruntów i lokali oraz stawki i wysokość opłat za to korzystanie;

4) egzekwowanie należnych opłat za korzystanie z gruntów komunalnych oraz rat ceny za nabyte na własność lokale mieszkalne, użytkowe oraz inne nieruchomości;

5) prowadzenie spraw związanych z pobieraniem należności z tytułu korzystania z mienia komunalnego, w tym prowadzenie egzekucji;

6) księgowanie wnoszonych opłat za użytkowanie gruntów komunalnych oraz rat ceny za nabyte na własność lokale mieszkalne i użytkowe, a także prowadzenie bieżących rozliczeń finansowych z wnoszącymi opłaty;

7) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć dotyczących umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacaniu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym i cywilnoprawnym.

C. W zakresie podatków i opłat:

1) opracowywanie projektów uchwał Rady w sprawach podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego;

2) dokonywanie wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych, które na podstawie ustaw stanowią dochody budżetu Miasta i których wymiar i pobór należy do właściwości Burmistrza;

3) zbieranie materiałów informacyjnych niezbędnych do dokonania wymiaru podatków i opłat;

4) przeprowadzanie kontroli podatników i płatników podatków i opłat w zakresie prawidłowości opodatkowania i wymierzania podatków i opłat;

5) przygotowywanie projektów decyzji dotyczących umarzania, rozkładania na raty oraz odraczania terminów płatności podatków i opłat lokalnych;

6) nadawanie biegu odwołaniom w sprawach podatków i opłat lokalnych;

7) prowadzenie księgowości podatków i opłat oraz sprawozdawczości w tym zakresie;

8) prowadzenie spraw związanych z ewidencją, poborem i rozliczaniem podatków stanowiących dochód budżetu państwa;

9) egzekwowanie zaległych należności podatkowych, w tym wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe;

10) prowadzenie spraw związanych z poborem należności z tytułu nałożonych na osoby fizyczne i prawne grzywien w drodze mandatu karnego oraz kar administracyjnych;

11) udzielanie organom egzekucyjnym, w tym również sądowym żądanych informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji;

12) prowadzenie windykacji opłaty skarbowej oraz jej zwrot;

13) udzielanie organom ścigania informacji o stanie majątkowym podatników;

14) wydawanie zaświadczeń w sprawach podatków i opłat lokalnych.

D. W zakresie płac:

1) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń pracowników Urzędu;

2) prowadzenie spraw związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych pracowników Urzędu;

3) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników Urzędu, w szczególności współdziałanie w tym zakresie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Narodowym Funduszem Zdrowia i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

4) prowadzenie rachunkowości zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

E. W zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz jego wypłata.