Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Białogard
(wejście A, D)

 

Kierownik Biura - Katarzyna Balcerowska

pokój 318, tel. (94) 3579 262

e-mail: um.bzo.kierownik@bialogard.info 

 

Obsługa interesantów:

pokój 318, tel. (94) 3579 261, (94) 3579 262

 

Do zakresu działania Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych należy:

1. Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa:
1) planowanie, organizowanie, koordynowanie oraz wykonywanie zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożeń bezpieczeństwa ze strony zwierząt;
2) realizowanie zadań związanych z monitoringiem miasta, w szczególności:
- modernizacja i rozbudowa monitoringu miasta;
- zabezpieczenie prowadzenia obserwacji kamer monitorujących i rejestracji zdarzeń;
3) realizowanie zadań z zakresu zgromadzeń publicznych;
4) prowadzenie spraw związanych z imprezami masowymi na terenie miasta i ich kontrolowanie pod względem zgodności z wydaną decyzją administracyjną;
5) wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie pokazów pirotechnicznych.

2. Realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego:
1) organizowanie i prowadzenie działań na obszarze miasta w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia;
2) prowadzenie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem zagrożeń na terenie miasta;
3) opracowywanie i aktualizowanie miejskiego planu zarządzania kryzysowego;
4) organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
5) współpracowanie z innymi jednostkami w zakresie prowadzenia wspólnych akcji ratowniczych;
6) realizowanie zadań dotyczących pracy Zintegrowanego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
7) wyposażanie i utrzymywanie w gotowości do użycia magazynu przeciwpowodziowego.

3. Realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej:
1) opracowywanie i aktualizowanie Planu obrony cywilnej miasta;
2) opracowywanie i uzgadnianie rocznych planów działania;
3) organizowanie, prowadzenie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej;
4) organizowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
5) koordynowanie działań jednostek organizacyjnych w zakresie obrony cywilnej;
6) przygotowanie i organizowanie ewakuacji (przyjęcia) ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;
7) planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności;
8) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie, niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnianie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania;
9) współpracowanie z terenowymi organami administracji wojskowej;
10) prowadzenie magazynu i ewidencjonowanie sprzętu obrony cywilnej;
11) ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej i kontrolowanie ich realizacji w miejskich jednostkach organizacyjnych;
12) opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań w zakresie obrony cywilnej.

4. Realizacja zadań w zakresie zadań obronnych:
1) opracowywanie i aktualizowanie dokumentów w ramach planowania obronnego, w tym: planu operacyjnego funkcjonowania miasta, dokumentów stanowiska kierowania i przemieszczania się na zapasowe miejsce pracy Burmistrza;
2) opracowywanie, prowadzenie i aktualizowanie dokumentów stałego dyżuru;
3) organizowanie akcji kurierskiej, a także opracowywanie i aktualizowanie dokumentów z tym związanych;
4) planowanie i organizowanie szkoleń obronnych na terenie miasta;
5) prowadzenie kontroli wykonywania zadań obronnych w miejskich jednostkach organizacyjnych;
6) planowanie, nakładanie i uchylanie świadczeń osobistych i rzeczowych;
7) organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej;
8) reklamowanie osób od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

5. Realizacja zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
2) kontrolowanie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
3) prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
4) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających pracowników Urzędu;
5) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do prac, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych;
6) nadzorowanie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
7) nadzorowanie i kontrolowanie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;
8) opracowywanie instrukcji ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jej realizacji;
9) udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom uprawnionym;
10) nadawanie, zmiana oraz znoszenie klauzuli tajności materiałów zawierających informacje niejawne;
11) prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych;
12) współpracowanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi służb ochrony państwa.