Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Białogard
(wejście A, D)

 

Kierownik Biura - Katarzyna Balcerowska

pokój 318, tel. (94) 3579 260

e-mail: um.kierownik.bzo@bialogard.info

 

Obsługa interesantów:

pokój 318, tel. (94) 3579 261, (94) 3579 262

 

Do zakresu działania Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych należy:

1.Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa:
1) planowanie, organizowanie, koordynowanie oraz wykonywanie zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożeń bezpieczeństwa ze strony zwierząt;
2) realizacja zadań związanych z monitoringiem miasta, w szczególności:
a) modernizacja i rozbudowa monitoringu miasta,
b) zabezpieczenie prowadzenia obserwacji kamer monitorujących i rejestracji zdarzeń;
3) realizacja zadań z zakresu zgromadzeń publicznych;
4) prowadzenie spraw związanych z imprezami masowymi na  terenie miasta   i ich kontrolowanie pod względem zgodności z wydaną decyzją administracyjną;
5) obsługa systemu powiadamiania SMS w zakresie zagrożeń.
2.Realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego:
1) organizowanie i prowadzenie działań na obszarze miasta w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia;
2) prowadzenie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem,   reagowaniem i usuwaniem zagrożeń na terenie miasta;
3) opracowywanie i aktualizacja miejskiego planu zarządzania kryzysowego;
4) organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu  zarządzania kryzysowego;
5) współpraca z innymi jednostkami w zakresie prowadzenia wspólnych akcji ratowniczych;
6) realizacja  zadań dotyczących pracy Zintegrowanego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
7) wyposażanie i utrzymywanie w gotowości do użycia magazynu przeciwpowodziowego.
3.Realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej:
1)opracowywanie i aktualizowanie Planu obrony cywilnej miasta;
2) opracowanie i uzgadnianie rocznych planów działania;
3) organizowanie, prowadzenie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej;
4) organizowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania   oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
5) koordynowanie  działań jednostek organizacyjnych w zakresie obrony cywilnej;
6) przygotowanie i organizowanie ewakuacji (przyjęcia) ludności na wypadek  powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze; 7) planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności;
8) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki   techniczne i umundurowanie, niezbędne do wykonywania zadań   obrony cywilnej, a także zapewnianie odpowiednich warunków przechowywania,   konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania;
9) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej;
10) prowadzenie magazynu i ewidencjonowanie sprzętu obrony cywilnej;
11)ustalanie  zadań w zakresie obrony cywilnej i kontrolowanie  ich realizacji  w  miejskich  jednostkach organizacyjnych;
12) opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań w zakresie   obrony cywilnej.
4.Realizacja zadań w zakresie zadań obronnych:
1) opracowywanie i aktualizowanie dokumentów w ramach planowania obronnego, w tym: planu operacyjnego funkcjonowania miasta,dokumentów stanowiska kierowania i przemieszczania się na zapasowe miejsce pracy Burmistrza;
2) opracowanie, prowadzenie i aktualizowanie dokumentów stałego dyżuru;
3) organizowanie akcji kurierskiej, a także opracowywanie i aktualizowanie dokumentów z tym związanych;
4) planowanie i organizowanie szkoleń obronnych na terenie miasta;
5) prowadzenie kontroli wykonywania zadań obronnych w miejskich jednostkach organizacyjnych;
6) planowanie, nakładanie i uchylenie świadczeń osobistych i rzeczowych;
7) organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji  wojskowej, rejestracja osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej;
8) reklamowanie osób od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
9) uznawanie żołnierza  lub  osoby,  której doręczono kartę powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, za żołnierza samotnego lub sprawującego opiekę nad członkiem rodziny;
10) ustalanie i wypłacanie rekompensującego świadczenia  pieniężnego  za okres odbytych ćwiczeń wojskowych;
11)wydawanie decyzji o pokrywaniu  należności i opłat mieszkaniowych  żołnierzom oraz członkom ich rodzin;
12) organizacja stałego dyżuru Burmistrza, a także opracowanie i aktualizowanie dokumentów z tym związanych.