Brak treści artykułu

Załączniki:

Katalog odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych przyjmowanych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych od 1 stycznia 2022 r.
Zbiórka przeterminowanych leków
Regulamin świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Informacja o punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych