RADA MIEJSKA BIAŁOGARDU VI KADENCJI  2018-2023

 

pok. nr 252, tel. (94) 3579 303

e-mail: um.przewodniczacyrm@bialogard.info  

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  –  Tomasz Strząbała

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ   – Paweł Anuszkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ   – Marta Tarnecka

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ   – Maciej Siwek

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w szczególności:

1. Przewodniczący organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady w tym:

  • zwołuje Sesje Rady,
  • przygotowuje porządek dzienny obrad Rady,
  • przewodniczy obradom sesji Rady,
  • nadzoruje obsługę kancelaryjną sesji Rady,
  • przeprowadza głosowanie jawne na sesjach oraz podpisuje uchwały i inne dokumenty Rady,
  • zapewnia współdziałanie Rady z Burmistrzem,
  • wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Miasta,
  • udziela radnym pomocy w wykonywaniu mandatu,
  • koordynuje kontakty radnych z wyborcami,
  • przedstawia Burmistrzowi wnioski do projektu budżetu Miasta w sprawie wysokości i przeznaczenia wydatków w rozdziale Rady Miasta klasyfikacji wydatków.

2. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.