RADA MIEJSKA BIAŁOGARDU VI KADENCJI  2010-2014

 

pok. nr 252, tel. 94-312-24-05

e-mail: um.przewodniczacyrm@bialogard.info  

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  –  Leszczyk Józef

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ   –  Drachal-Mostek Krystyna

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ   –  Siwek Andrzej

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w szczególności:

1. Przewodniczący organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady w tym:

  • zwołuje Sesje Rady,
  • przygotowuje porządek dzienny obrad Rady,
  • przewodniczy obradom sesji Rady,
  • nadzoruje obsługę kancelaryjną sesji Rady,
  • przeprowadza głosowanie jawne na sesjach oraz podpisuje uchwały i inne dokumenty Rady,
  • zapewnia współdziałanie Rady z Burmistrzem,
  • wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Miasta,
  • udziela radnym pomocy w wykonywaniu mandatu,
  • koordynuje kontakty radnych z wyborcami,
  • przedstawia Burmistrzowi wnioski do projektu budżetu Miasta w sprawie wysokości i przeznaczenia wydatków w rozdziale Rady Miasta klasyfikacji wydatków.

2. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.