Biuro Rady Miejskiej Urzędu Miasta Białogard

Kierownik Biura - Małgorzata Zimmer

pokój 251, tel. (94) 3579 300

e-mail: um.kierownik.br@bialogard.info

 

Obsługa interesantów:

pokój 252, tel. (94) 3579 301

 

 

Do zakresu działania Biura Rady Miejskiej należy:

1) obsługa organizacyjna i kancelaryjna Rady, komisji Rady i radnych, w tym:

 

  • organizacyjne przygotowanie sesji Rady oraz posiedzeń komisji,
  • opracowywanie materiałów, w tym sporządzanie protokołów z obrad sesji Rady i posiedzeń komisji,
  • przekazywanie jednostkom organizacyjnym Miasta i komórkom organizacyjnym Urzędu uchwał Rady, interpelacji i wniosków zgłoszonych przez radnych,
  • nadzór nad terminowym udzielaniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
  • prowadzenie rejestru uchwał Rady oraz rejestru interpelacji i wniosków zgłoszonych przez radnych,
  • terminowe przekazywanie radnym materiałów będących przedmiotem obrad sesji Rady i posiedzeń komisji,
  • prowadzenie spraw dotyczących wyjazdów służbowych i szkoleń radnych,
  • nadzór nad terminowym udzielaniem odpowiedzi na wnioski radnych,
  • prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych oraz naliczaniem diet i deklaracji PIT,

2) obsługa organizacyjna i kancelaryjna Przewodniczącego Rady,

3) przedkładanie uchwał Rady Wojewodzie i RIO,

4) przesyłanie uchwał Rady stanowiących akty prawa miejscowego do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym,

5) ogłaszanie uchwał podjętych przez Radę,

6) prowadzenie zbioru uchwał Rady i udostępnianie ich do wglądu,

7) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów ławników do sądów powszechnych,

8) sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu działalności Biura,

9) współpraca z Młodzieżową Radą Miasta,

10) prowadzenie spraw związanych z nadaniem medalu „Za zasługi dla miasta Białogard” oraz „Honorowego Obywatelstwa Miasta Białogard”,

11) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej z zakresu działalności Biura,

12) organizacja załatwiania skarg, wniosków i petycji należących do właściwości Rady,

13) obsługa organzacyjna i kancelaryjna Białogardzkiej Rady Seniorów.