W związku z Ustawą z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacje pozarządowe mogą otrzymywać dotacje na realizację zadań publicznych w procedurach:

 

Otwartego konkursu ofert,
Małych grantów-oferta na realizację zadania publicznego z inicjatywy Wnioskodawcy do 10 000 zł, termin realizacji 90 dni.
Ponadto, zgodnie z uchwałą nr XXI/165/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania Miasta niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, organizacje pozarządowe mogą otrzymać dotacje w procedurach:

Otwartego konkursu ofert,
Oferty na realizację zadania publicznego z inicjatywy Wnioskodawcy do 5000 zł, termin realizacji 30 dni.