1. Otwarcie Sesji,
 2. Stwierdzenie „quorum”,
 3. Przedstawienie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej Białogardu,
 5. Wystąpienia mieszkańców,
 6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych dla miasta Białogard na rok 2020,
 7. Raport z wykonania zadań Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2019-2022 za 2020 rok,
 8. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego programu wspierania rodziny na lata 2019-2021 za 2020 rok,
 9. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady,
 10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Białogard – druk A,
 11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał o zmianie uchwały budżetowej na rok 2021 – druk B,
 12. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2021-2031 – druk C,
 13. Sprawy organizacyjne Rady, w tym wnioski, informacje i oświadczenia.
 14. Zamknięcie Sesji.