1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie „quorum”.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych dla miasta Białogard na rok 2020.
 7. Raport z wykonania zadań Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2019-2022 za 2020 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego programu wspierania rodziny na lata 2019-2021 za 2020 rok.
 9. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Białogard – druk A.
 11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał o zmianie uchwały budżetowej na rok 2021 – druk B.
 12. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2021-2031 – druk C.
 13. Sprawy organizacyjne Rady, w tym wnioski, informacje i oświadczenia.
 14. Zamknięcie Sesji. 


Załączniki:

Głosowanie 1 z dnia 28.04.2021 r.
Głosowanie 2 z dnia 28.04.2021 r.
Głosowanie 3 z dnia 28.04.2021 r.
Głosowanie 4 z dnia 28.04.2021 r.