1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej Białogardu,
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Białogard w roku szkolnym 2020/2021.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Miasta Białogard w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja”  z siedzibą w Białogardzie – druk A.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022 – druk B.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się repatrianta na terenie Białogardu – druk C.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Burmistrza o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez Miasto udziałów w istniejącym Białogardzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – druk D.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Miasta Białogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 – druk E.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie miejskiego programu wspierania rodziny na lata 2022-2024 – druk F.
 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Miasta niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk G.
 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard – druk H.
 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Białogard – druk I.
 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie bonifikat od ceny nieruchomości sprzedawanych jako lokale mieszkalne należące do miejskiego zasobu nieruchomości w budynkach stanowiących część składową nieruchomości wspólnych oraz zgody na zastosowanie innych stóp procentowych oprocentowania rozłożonej na raty niespłaconej części ceny tych nieruchomości – druk J.
 18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2021 – druk K.
 19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2021-2031 – druk L.
 20. Sprawy organizacyjne Rady, w tym wnioski, informacje i oświadczenia.
 21. Zamknięcie Sesji.