1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Sprawozdanie z działalności Interdyscyplinarnego Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białogardzie za rok 2021.
 7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego programu wspierania rodziny na lata 2019-2021 za 2021 rok.
 8. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera w Białogardzie – druk BI.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru zmiany statutu Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera w Białogardzie w części dotyczącej lokalizacji filii – druk A.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze miasta Białogard, ustalenia stawek takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – druk C.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2022 – druk D.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2022-2031 – druk E.
 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ponownej skargi dotyczącej działalności Burmistrza Białogardu – druk F.
 15. Sprawy organizacyjne Rady, w tym wnioski, informacje i oświadczenia.
 16. Zamknięcie Sesji.