1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Informacja Prezesa Zarządu o działalności Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 7. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 8. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2023 – druk A.
 9. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2023-2033 – druk B.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Miasto Białogard pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu  – druk C.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania – druk D.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych oraz nadania mu statutu – druk E.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Białogard na lata 2020-2024 – druk F.
 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Białogard – druk G.
 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych (ulic) w Białogardzie – druk H.
 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały  w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2023 – druk I.
 17. Sprawy organizacyjne Rady, w tym wnioski, informacje i oświadczenia.
 18. Zamknięcie Sesji.