1.  Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Informacja Prezesa Zarządu o działalności Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 7. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 8. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2023 - druk A.
 9. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2023-2033 - druk B.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Miasto Białogard pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu - druk C.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania - druk D.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych oraz nadania mu statutu – druk E.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Białogard - druk G.
 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych (ulic) w Białogardzie - druk H.
 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały  w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2023 - druk I.
 16. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi - druk J.
 17. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych - druk K.
 18. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania delegata Miasta Białogard w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie.
 19. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia delegata Miasta Białogard w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie.
 20. Sprawy organizacyjne Rady, w tym wnioski, informacje i oświadczenia.
 21. Zamknięcie Sesji.   


Załączniki:

Głosowanie 1 z dnia 22.02.2023
Głosowanie 2 z dnia 22.02.2023
Głosowanie 3 z dnia 22.02.2023
Głosowanie 4 z dnia 22.02.2023
Głosowanie 5 z dnia 22.02.2023
Głosowanie 6 z dnia 22.02.2023
Głosowanie 7 z dnia 22.02.2023
Głosowanie 8 z dnia 22.02.2023
Głosowanie 9 z dnia 22.02.2023
Głosowanie 10 z dnia 22.02.2023
Głosowanie 11 z dnia 22.02.2023
Głosowanie 12 z dnia 22.02.2023
Głosowanie 13 z dnia 22.02.2023
Głosowanie 14 z dnia 22.02.2023
Głosowanie 15 z dnia 22.02.2023
Głosowanie 16 z dnia 22.02.2023
Głosowanie 17 z dnia 22.02.2023