Brak treści artykułu

Załączniki:

SWZ
Załącznik nr 1a do SWZ - wzór umowy prowadzenia PSZOK
Załącznik nr 1b do SWZ - wzór umowy dzierżawy nieruchomości
Załączniki nr 2 -8 do SWZ
Załączniki nr 2 -8 do SWZ
Załącznik nr 9 do SWZ - wzór JEDZ
Załącznik nr 10 do SWZ - projekt zagospodarowania terenu PSZOK -u z informacją BIOZ
Załącznik nr 11 do SWZ - projekt budowlany - PSZOK - branża technologiczna
Załącznik nr 12 do SWZ - projekt wykonawczy - PSZOK - branża elektryczna
Załącznik nr 13 do SWZ– zestawienie pojemników i kontenerów na odpady w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Fabrycznej w Białogardzie
Załącznik nr 14 do SWZ - rodzaj i ilość przyjętych odpadów komunalnych z terenu miasta Białogard w PSZOK-u
Załącznik nr 15 do SWZ- wykaz aptek, z których należy opróżniać pojemniki na przeterminowane leki
Załącznik nr 16 do SWZ– wykaz placówek na terenie których znajdują się pojemniki na baterie i elektroodpady,
Załącznik nr 17 do SWZ - wzór miesięcznego sprawozdania z wykonania przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 18 do SWZ -oświadczenie o spełnieniu obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załącznik nr 19 do SWZ - Protokół przyjęcia odpadów ponad ustalony limit wagowy w PSZOK-u
Załącznik nr 20 do SWZ - wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp złożonym na formularzu JEDZ