W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Białogard 

 

ul. 1 Maja 18 
78-200 Białogard

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (94) 3579 200, (94) 3579 201

Sekretariat Urzędu Miasta
tel. (94) 3579 100

e-mail: um.sekretariat@bialogard.info

NIP: 672-100-18-14

Powrót

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Białogard
(wejście A, D)
 
Naczelnik Wydziału - Edyta Zaklika
 
pokój 112, tel. (94) 3579 140
 
 
Obsługa interesantów: 
 
pokój 111 (gospodarka mieszkaniowa)
(94) 3579 142, ( 94) 3579 143 
 
pokój 110 (gospodarka eksploatacja infrastruktury drogowej, utrzymanie małej infrastruktury)
tel. (94) 3579 141, (94) 3579 145, (94) 3579 146

 
Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej należy prowadzenie spraw związanych z gospodarką i eksploatacją miejskiej infrastruktury:
1. Realizacja zadań związanych z gospodarką i eksploatacją infrastruktury drogowej, w szczególności:
1) zapewnianie bieżącego utrzymania, w tym bezpieczeństwa i czystości na terenach stanowiących: drogi, place;
2) zapewnienie należytego i efektywnego oświetlenia ulicznego;
3) organizacja i nadzór nad eksploatacją i bieżącym utrzymaniem dróg, placów, chodników;
4) wydawanie opinii w sprawie dróg w zakresie określonym w przepisach o drogach publicznych;
5) prowadzenie spraw związanych z zaliczaniem dróg do kategorii dróg;
6) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem siecią dróg;
7) wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym dróg obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową;
8) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego;
9) orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego, w razie jego naruszenia;
10) podejmowanie decyzji o czasowym wyłączeniu z ruchu dróg bądź o ograniczeniu ruchu drogowego na drogach;
11) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego w mieście, nadzór nad właściwym oznakowaniem drogowym i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu;
12) umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tablic z nazwami ulic i placów;
13) współpraca z Wydziałem Gospodarki Przestrzennej w zakresie opiniowania zgodności projektowanych zjazdów z dróg publicznych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
2. Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych oraz nadzór nad ich utrzymaniem:
1) przygotowywanie zaleceń określających zasady zarządzania cmentarzami komunalnymi;
2) przygotowywanie propozycji opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych;
3) organizowanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi.
3. Planowanie zadań inwestycyjnych i ich realizacja oraz nadzór obiektów małej architektury.
4. Realizacja zadań Miasta z zakresu publicznego transportu zbiorowego w mieście, w szczególności:
1) koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, w szczególności dostosowanie rozkładów jazdy autobusów do faktycznych potrzeb mieszkańców miasta;
2) nadzór nad publicznym transportem zbiorowym w Mieście, w szczególności:
a) propozycje określania lokalizacji przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto;
b) proponowanie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto.
5. Współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska w zakresie realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
6. Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności;
1) opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia dla realizowanych inwestycji;
2) wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej;
3) nadzór nad bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej;
4) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie odprowadzania ścieków;
5) nadzór nad utrzymaniem miejskich: urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, w tym rowów melioracyjnych, urządzeń przeciwpożarowych i przeciwpowodziowych.
7. Realizacja zadań związanych z zarządzaniem miejskim zasobem mieszkaniowym,
w szczególności:
1) ustalanie najemców lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta w razie opuszczenia lokalu przez najemcę i pozostania w nim osób zamieszkujących dotychczas wspólnie z najemcą;
2) ustalanie najemców lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta;
3) potwierdzanie wstąpienia w stosunek najmu lokalu po śmierci jego najemcy;
4) wydawanie pozwoleń na zamianę lokali, w której co najmniej jedna ze stron zamieszkuje w lokalu wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu miasta;
5) kwalifikowanie osób do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt:
a) remontu kapitalnego lokalu mieszkalnego,
b) adaptacji strychu,
c) przebudowy, rozbudowy i adaptacji na cele mieszkalne pomieszczeń niemieszkalnych;
6) ustalanie najemców lokali zamiennych i socjalnych;
7) wyrażanie zgody na połączenie dwóch lub więcej lokali mieszkalnych w jeden lokal;
8) wyrażanie zgody na podział jednego lokalu, na co najmniej na dwa samodzielne lokale;
9) sporządzanie projektów list, list ostatecznych i list dodatkowych osób, którym przysługuje prawo zawarcia umowy najmu w pierwszej i dalszej kolejności na lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu miasta, odrębnie na zasadach ogólnych
i na lokale socjalne;
10) kwalifikowanie lokali do remontów kapitalnych i do sprzedaży;
11) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat za korzystanie z mieszkaniowego zasobu Miasta:
12) opracowywanie, prowadzenie i aktualizacja:
a) rocznego planu wykorzystania zasobu mieszkaniowego,
b) wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym;
13) przygotowywanie propozycji do projektu budżetu Miasta w zakresie realizowanych zadań związanych z gospodarowaniem miejskim zasobu mieszkaniowym;
14) nadzór oraz współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się zarządzaniem nieruchomościami miejskimi;
15) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów remontowych i inwestycyjnych;
16) współpraca z zarządcami, którym ogół właścicieli powierzył zarządzanie (administrowanie) wspólnotami mieszkaniowymi, w których Miasto jest współwłaścicielem;
17) realizacja zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w szczególności przygotowywanie projektów programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta, z zastrzeżeniem § 21 ust. 4 pkt 6 lit. a i b.

Powiadom znajomego