W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Białogard 

 

ul. 1 Maja 18 
78-200 Białogard

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (94) 3579 200, (94) 3579 201

Sekretariat Urzędu Miasta
tel. (94) 3579 100

e-mail: um.sekretariat@bialogard.info

NIP: 672-100-18-14

Burmistrz Białogardu

BURMISTRZ  BIAŁOGARDU 
mgr Emilia Bury

 

Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.

Burmistrz, jako kierownik Urzędu, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu.

Status prawny pracowników Urzędu określa ustawa o pracownikach samorządowych.

 1. Burmistrz organizuje pracę i zapewnia warunki do prawidłowego funkcjonowania Urzędu, w szczególności poprzez:
  1. właściwy podział zadań pomiędzy Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika;
  2. określanie zasad i procedur wykonywania zadań oraz form i metod pracy komórek organizacyjnych i pracowników Urzędu;
  3. politykę kadrową zapewniającą realizację zadań Urzędu, z uwzględnieniem kwalifikacji i kompetencji pracowników;
  4. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej poprzez ustanawianie stosownych procedur, instrukcji, mechanizmów ich wdrażania, a następnie weryfikowanie ich przestrzegania;
  5. nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy w Urzędzie;
  6. nadzór nad organizacją przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie;
  7. ustalanie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie;
  8. organizację i zapewnienie funkcjonowania ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych w Urzędzie;
  9. zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie.
 2. Burmistrz ponadto:
  1. kieruje bieżącymi sprawami Miasta;
  2. reprezentuje Miasto na zewnątrz;
  3. wykonuje zadania w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej;
  4. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
  5. może upoważnić Zastępcę Burmistrza oraz innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
  6. składa jednoosobowo oświadczenia woli w imieniu Miasta w zakresie zarządu mieniem Miasta;
  7. może upoważnić Zastępcę Burmistrza do składania samodzielnie lub z inną upoważnioną osobą oświadczeń, o których mowa w pkt. 6;
  8. ustala zakres powierzenia prowadzenia spraw Miasta w swoim imieniu Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi;
  9. wydaje przepisy porządkowe w przypadku niecierpiącym zwłoki oraz przedkłada je do rozpatrzenia Radzie na najbliższej sesji; 10) przedkłada Wojewodzie uchwały Rady;
  10. przedkłada RIO uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały objęte zakresem nadzoru RIO;
  11. kieruje do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym akty prawa miejscowego i inne akty prawne organów Miasta oraz ogłasza przepisy porządkowe;
  12. wykonuje przypisane kierownikowi jednostki samorządu terytorialnego zadania związane z audytem wewnętrznym.
 3. Burmistrz bezpośrednio nadzoruje prawidłowość załatwiania spraw z zakresu:
  1. bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, zadań obronnych;
  2. budżetu finansów;
  3. gospodarki nieruchomościami;
  4. edukacji, kultury, kultury fizycznej;
  5. współpracy ze społecznościami lokalnymi;
  6. pomocy społecznej;
  7. współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  8. zdrowia i polityki prorodzinnej;
  9. realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
  10. kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz wewnętrznej działalności kontrolnej Urzędu, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 pkt 10;
  11. prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;
  12. pomocy prawnej w Urzędzie;
  13. współpracy z samorządami lokalnymi innych państw oraz międzynarodowymi zrzeszeniami społeczności lokalnych i regionalnych;
  14. rejestracji stanu cywilnego i prowadzenia akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego;
  15. bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie;
  16. ochrony danych osobowych.

Burmistrza, w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Burmistrza, a w przypadku równoczesnej nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza – w zakresie bieżącego kierowania Urzędem - Sekretarz.

Powiadom znajomego