W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Białogard 

 

ul. 1 Maja 18 
78-200 Białogard

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (94) 3579 200, (94) 3579 201

Sekretariat Urzędu Miasta
tel. (94) 3579 100

e-mail: um.sekretariat@bialogard.info

NIP: 672-100-18-14

Powrót

Program kadencyjny lata 2010-2014PROGRAM DZIAŁANIA RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

NA OKRES KADENCJI 2010-2014

(PROGRAM KADENCYJNY)


Program Kadencyjny Rady Miasta Białogard na lata 2010 - 2014


Przedstawiam program rozwoju gminy na obecną kadencję.

Wynika on z potrzeb zgłaszanych przez radnych, mieszkańców gminy, organizacje i instytucje pozarządowe, instytucje i spółki gminne oraz z zadań powierzonych gminie ustawami. Potrzeby te zgłaszane były w ramach konsultacji przeprowadzonych w ramach tworzenia „Programu budowy i remontu mieszkań.” „ Rewitalizacji Miasta”.

Zgłaszane były też przy tworzeniu „Planu Przestrzennego Zagospodarowania” i innych materiałów planistycznych.

Źródłem wniosków była też kampania wyborcza.BIAŁOGARD WINIEN  SIĘ  STAĆ  ATRAKCYJNYM  MIASTEM  DO ZAMIESZKIWANIA,  WYPOCZYNKU  ORAZ  MIEJSCEM  PRACY  ZAWODOWEJ.


Głównym celem tej kadencji winno być:


Rozwój inicjatyw gospodarczych – tworzenie  miejsc pracy • Poszukiwanie form ograniczenia bezrobocia w mieście.
 • Tworzenie warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Dalsze udzielanie pomocy w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw z terenu miasta.
 • Wspieranie działań mających na celu pozyskiwanie kapitału i inwestorów podejmujących działalność gospodarczą na terenach miasta.
 • Wspieranie działań na rzecz Inkubatora Technologicznego i Przedsiębiorczości.
 • Wspieranie dalszych edycji Targów Gospodarczych.
 • Dalsze rozwijanie współpracy  z miastami partnerskimi.
 • Promocja Miasta wspierająca jego rozwój gospodarczy w oparciu o uchwaloną i przyjętą do realizacji Strategię Rozwoju Miasta Białogard.
 • Partnerska współpraca z organizacjami około biznesowymi jak Stowarzyszenie Kupców.
 • Opracowanie i przyjęcie Strategii Lokalnego Programu Rozwoju  Przedsiębiorczości.
 • Pozyskanie terenów dla stworzenia możliwości prowadzenia działalności produkcyjno-usługowej poprzez opracowanie:

      - Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru skoncentrowanych usług w rejonie ulicy Gdyńskiej i Chocimskiej oraz Inkubatora Technologicznego,

       - Sprzedaż działek będących własnością miasta pod działalność gospodarczą.INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA


Inwestycja w przyszłość – rozwój społeczności lokalnej w dziedzinie kultury i sportu, oświaty, pomocy społecznej, zdrowia, bezpieczeństwa 


 • Podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw sprzyjających patriotycznemu wychowaniu dzieci i młodzieży w mieście.
 • Stwarzanie warunków mających na celu doskonalenie przygotowania zawodowego dla kadry nauczycielskiej.
 • Promowanie i uhonorowanie stypendiami i nagrodami uczniów szczególnie uzdolnionych.
 • Opracowanie programu mającego na celu zintegrowanie szkoły z rodziną ucznia i społecznością lokalną w tym doskonalenie organizacyjne klas integracyjnych w szkołach i przedszkolach.
 • Promowanie i gratyfikowanie ekonomiczne kadry nauczycielskiej i wychowawczej, mającej najwyższe osiągnięcia w nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży.
 • Dalsze prowadzenie prac modernizacyjnych w obiektach szkół, przedszkoli.
 • Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta przez Centrum Kultury i Spotkań Europejskich, Muzeum Regionalne, Bramę Połczyńską i Miejską Bibliotekę Publiczną oraz nawiązanie ściślejszej współpracy z lokalnym środowiskiem artystyczno - kulturalnym.
 • Wspieranie działalności i funkcjonowania BOSiR oraz miejskich klubów sportowych.
 • Rozwijanie i wspieranie turystyki i krajoznawstwa  w społeczeństwie miasta a zwłaszcza wśród młodzieży.
 • Opracowanie raportu obejmującego podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu i narkomanii na obszarze miasta.
 • Zorganizowanie spójnego systemu profilaktyki dla:
  • rodzin patologicznych,
  • szkolenie osób zajmujących się sprzedażą alkoholu.


 • Wspieranie finansowe działalności organizacji pozarządowych działających na terenie miasta takich jak:


 • Polski Związek Niewidomych,
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej,
 • Klub Krwiodawstwa,
 • Polski Czerwony Krzyż,
 • innych organizacji działających na terenie miasta. • Poszerzenie usług opiekuńczych w ramach działalności MOPS.
 • Wspieranie działań Warsztatów Terapii Zajęciowych i Spółdzielni Socjalnych.
 • Aktywizowanie różnych grup podopiecznych w kierunku wychodzenia z kryzysu bądź minimalizowania jego skutków.
 • Wzmocnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie problematyki pomocy społecznej.
 • Współpraca z samorządem powiatowym w sprawie opracowania i wdrożenia programu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego:


 • Bezpieczne miasto
 • Bezpieczna szkoła
 • Bezpieczny dom. • Rozwijanie ściślejszej współpracy pomiędzy Strażą Miejską i Policją w profilaktyce, zapobieganiu i likwidacji zagrożeń i przestępstw.
 • Zapewnienie i przestrzeganie spokoju mieszkańców miasta poprzez:


 • kontrolę lokali pracujących w nocy,
 • egzekwowanie uchwał Rady Miejskiej w zakresie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych,
 • egzekwowanie interwencji odpowiedzialnych służb w przypadku wykroczeń dotyczących przemocy w rodzinie i zakłócania ciszy nocnej.


 • Egzekwowanie przestrzegania znaków drogowych i bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach oraz poszanowania urządzeń ogólnoużytkowych.
 • Bezwzględne przestrzeganie zasad przeciwdziałania alkoholizmowi pod kątem eliminowania punktów handlowych i gastronomicznych oferujących alkohol nieletnim

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA


 Zapewnienie zharmonizowanego i zrównoważonego rozwoju wszystkich obszarów miasta Białogard


 • Dalsza budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta, w tym:
 • wspieranie procesów modernizacji i rozwoju zwiększających efektywność gospodarowania w miejskich spółkach komunalnych:

ZEC – racjonalizacja kosztów gospodarowania i eksploatacji  urządzeń i instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody

RWiK – kontynuacja modernizacji sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w oparciu o Program Unii Europejskiej,

 • stworzenie lepszych warunków mieszkaniowych w zasobach komunalnych poprzez:


 • poprawę stanu technicznego budynków oraz ich otoczenia,
 • wspieranie inicjatyw mieszkańców dotyczących zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi,
 • usprawnienie obsługi mieszkańców w rozwiązywaniu bieżących problemów mieszkalnictwa,
 • pomoc w otrzymaniu mieszkań dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej.


 • Dalsze zagospodarowywanie terenów osiedlowych, międzyblokowych i podwórek przez tworzenie placów zabaw wielofunkcyjnych wyposażonych w urządzenia zabawowe
  w porozumieniu  i z partycypacją finansową ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi, BTBS i BZN

Zapoczątkowanie budownictwa komunalnego oraz przystosowanie obiektów przemysłowych na budownictwo komunalne lub socjalne. Przyspieszenie działań w celu zakończenia budowy budynków przez BTBS.

 • Bieżąca kontrola funkcjonujących obiektów pod kątem legalności zabudowy.
 • Budowa nowych miejsc parkingowych oraz opracowanie nowej organizacji ruchu drogowego.
 • Usuwanie obiektów o zabudowie tymczasowej szpecących miasto.
 • Podejmowanie działań zmierzających do przejęcia dróg powiatowych.

WSPÓŁPRACA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA


 • Współpraca lokalna i regionalna dla osiągnięcia wspólnych celów w budowaniu wysokiego standardu życia mieszkańców.
 • Rozwinięcie funkcjonowania i działalności ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych oraz pozostałymi podmiotami na rzecz lokalnej społeczności. 
 • Aktywne uczestnictwo w strukturach i programach Euroregionu Pomerania.
 • Dalsza rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjno - wypoczynkowego:


 • Modernizacja zaplecza hotelowego przy stadionie
 • Miejskich placów zabaw i parków wypoczynku. • Współpraca z lokalnymi i regionalnymi instytucjami i organizacjami reprezentującymi interesy lokalnych społeczności i ogółu społeczeństwa.
 • Udzielanie poparcia dla pozyskiwania środków finansowych na remonty, modernizację
  i rozbudowę obiektów sportowych i ich zaplecza socjalno-rekreacyjnego.
 • Rozpoczęcie prac związanych z budową krytej pływalni w oparciu o pozyskanie finansowania ze środków zewnętrznych.
 • Renowacja parku „Orła Białego” i ul. Dworcowej oraz innych terenów zielonych.

KOMUNIKACJA


Usprawnienie systemu komunikacji i zwiększenie dostępności do strategicznych gospodarczo rejonów miasta


 • Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż głównych układów komunikacyjnych dróg  powiatowych i miejskich.       
 • Budowa dróg osiedlowych na powstającym osiedlach w rejonie ulic Obotrytów i Wiślanej.
 • Kontynuacja modernizacji i rozbudowy dróg osiedlowych w mieście łącznie z maksymalną budową miejsc parkingowych i wymiana nawierzchni chodników a tam gdzie możliwe budowa ścieżek rowerowych.
 • Wspieranie finansowe przebudowy węzłów komunikacyjnych i dróg osiedlowych realizowanych na terenie miasta przez:


 • Zarząd Dróg Powiatowych
 • Spółdzielnie Mieszkaniowe
 • BTBS. • Dalszy rozwój miejskiej komunikacji samochodowej poprzez zakup  nowego taboru transportowego i wymianę wiat przystankowych oraz rozszerzenie usług, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych.

ŚRODOWISKO NATURALNE 


Pozytywny wizerunek miasta – miasto nowoczesne,

przyjazne i ekologiczne

 


 • Ochrona przed degradacją wód stanowiących źródło zaopatrzenia miasta w wodę pitną.
 • Racjonalna gospodarka odpadami oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań spełniających wymogi ekologiczne.
 • Zagospodarowanie terenów zielonych Lasek Miejski, Park Orła Białego, Park Solidarności i pozostałych trenów zielonych w mieście.
 • Bezwzględne zachowanie terenów zielonych bez możliwości ingerencji w istniejące korytarze ekologiczne i dolinę rzeki Parsęty i Leśnicy.
 • Utrzymanie i pielęgnacja lasku komunalnego na terenie miasta.
 • Udzielanie wsparcia i pomocy  w funkcjonowaniu i działalności ogrodów działkowych.
 • Ochrona zespołów i obiektów zabytkowych.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Leszczyk

 
Powiadom znajomego