W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Białogard 

 

ul. 1 Maja 18 
78-200 Białogard

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (94) 3579 200, (94) 3579 201

Sekretariat Urzędu Miasta
tel. (94) 3579 100

e-mail: um.sekretariat@bialogard.info

NIP: 672-100-18-14

Powrót

Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Białogard
(wejście A)

 

Naczelnik Wydziału - Kinga Chojka

pokój 105 tel. (94) 3579 160

e-mail: um.naczelnik.os@bialogard.info  

 

Obsługa interesantów - pokój 105

ochrona przyrody tel. (94) 3579 161

kontrola utrzymania czystości i gospodarki odpadami tel. (94) 3579 162, (94) 3579 163

ochrona środowiska tel. (94)3579 164

gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. (94)3579 165, (94) 3579 166 
 

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska należy:

A. W zakresie ochrony środowiska:
 
1) przygotowywanie decyzji nakazującej osobie fizycznej eksploatującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującej urządzenie:

a) wykonania w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko, 

b) przywrócenia środowiska do stanu właściwego,

c) prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji;

2) nadzorowanie i koordynowanie realizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarki niskoemisyjnej, w tym prowadzenie spraw w zakresie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania węglowego;

3) prowadzenie spraw dotyczących udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie;

4) przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
 
B. W zakresie ochrony przyrody:
 
1) przygotowywanie decyzji :

a) zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów i ustalania wysokości opłat za ich usunięcie,

b) wymierzania  kar administracyjnych za usunięcie drzew i krzewów na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

c) odszkodowań za drzewa i krzewy usunięte na wniosek właściciela urządzeń przesyłowych;

2) przyjmowanie zgłoszeń osób fizycznych zamiaru usunięcia drzew, określonych w przepisach ustawy o ochronie przyrody;

3) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawach wprowadzania ochrony w drodze uznania za pomniki  przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo- krajobrazowe; 

4) przygotowywanie projektów uchwał Rady  w sprawie uznania za park miejski terenu pokrytego drzewostanem;

5) nadzór nad utrzymywaniem w należytym stanie zieleni i drzew rosnących na gruntach miasta oraz  zarządzanych przez Miasto, w tym:

udzielanie posiadaczom nieruchomości stanowiących własność Miasta Białogard zgody na usunięcie drzew lub krzewów z terenu tych nieruchomości;  
 
C. W zakresie gospodarki wodnej i ściekowej: 

1) przygotowywanie decyzji nakazującej właścicielowi nieruchomości przyległej do powierzchniowych wód publicznych  zapewnienie dostępu do wody na potrzeby wykonywania robót związanych z utrzymaniem wód oraz dla ustawiania  znaków żeglugowych lub hydrologiczno-meteorologicznych urządzeń pomiarowych;

2) przygotowywanie decyzji:

a) nakazującej właścicielowi gruntu, który spowodował zmiany stanu wody na gruncie przywrócenie  stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń

zapobiegającym szkodom,

b) na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

3) naliczania i pobór opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;

4) realizacja zadań z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 
D. W zakresie gospodarki odpadami:
 
1) przygotowywanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z  miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania; 

2) realizowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
 
E. W zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście:
 
1) organizowanie, nadzorowanie oraz koordynacja realizacji gospodarki odpadami komunalnymi  w  mieście;

2) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, obwieszczeń  Burmistrza z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności:

a) w sprawie regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie miasta;

b) w sprawie stawek opłat za usługi  odbioru odpadów komunalnych;

c) wynikających z obowiązku organizacji przez Miasto odbioru odpadów komunalnych;

3) przygotowywanie decyzji w zakresie wydawania zezwoleń dla przedsiębiorców na prowadzenie działalności w zakresie:

a) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

b) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

c) prowadzenia  schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

4) przygotowywanie decyzji nakazujących właścicielowi nieruchomości wykonanie obowiązków: 

a) wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

b) przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji lub wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy,

c) zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymogami,

d) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,

e) innych obowiązków określonych w regulaminie;

5) przygotowywanie decyzji ustalających obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów  komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych;

6)  prowadzenie ewidencji:

a) zbiorników bezodpływowych,

b) przydomowych oczyszczalni ścieków,

c) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

7) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych;

8) sporządzanie corocznych analiz stanu gospodarki komunalnymi; 

9) nadzór nad zadaniami w zakresie utrzymania czystości na nieruchomościach będących we władaniu miasta.
 
F. W zakresie ochrony zwierząt:

1) przygotowywanie  zezwoleń na prowadzenie hodowli i na utrzymywanie psów ras uznawanych  za agresywne;

2) przygotowywanie  decyzji w sprawie czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunów;
 
G. W zakresie prawa geologicznego i górniczego:

1) przygotowywanie opinii dla koncesji na wydobywanie kopalin oraz poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin;

2) przygotowywanie opinii dla projektu prac geologicznych.
 
H. W zakresie gospodarki leśnej w lasach miejskich:
 
Nadzór nad prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach miejskich, zgodnej z uproszczonym planem urządzenia lasu i inwentaryzacją stanu lasu; 
 
I. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.
 
J. Wykonywanie kontroli przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Burmistrza.

Powiadom znajomego