W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Białogard 

 

ul. 1 Maja 18 
78-200 Białogard

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (94) 3579 200, (94) 3579 201

Sekretariat Urzędu Miasta
tel. (94) 3579 100

e-mail: um.sekretariat@bialogard.info

NIP: 672-100-18-14

Powrót

Program kadencyjny lata 2006-2010


PROGRAM DZIAŁANIA RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU
NA OKRES KADENCJI 2006-2010
(PROGRAM KADENCYJNY)


1. Uspołecznienie poczynań Rady Miejskiej
 • utrzymanie emisji obrad Rady Miejskiej w programie telewizji lokalnej  /w pierwszą sobotę po obradach Rady/,
 • utrzymanie spotkań przed sesyjnych w ramach Trybuny Obywatelskiej oraz  publikowanie na stronach internetowych treści zadanych pytań i odpowiedzi,
 • cotygodniowe dyżury radnych w biurze Rady lub w okręgach wyborczych,
 • cykliczne konferencje prasowe przedstawicieli Rady Miejskiej,
 • cokwartalne /każde pierwsze obrady w nowym kwartale/ informacje przewodniczących Komisji Rady Miejskiej,
 • pełna publikacja na stronach internetowych bialogard.info.com protokołów z obrad  komisji i posiedzeń Rady,
 • zamieszczanie na stronach internetowych miasta treści interpelacji i pytań radnych oraz odpowiedzi,
 • zamieszczanie na stronach internetowych informacji o aktywności radnych /obecności  na posiedzeniach Rady i jej komisji, złożonych interpelacji i pytań, inicjatyw uchwałodawczych, udziału w dyżurach i spotkaniach przed sesyjnych/,
 • wprowadzenie możliwości zgłaszania projektów uchwał Rady Miejskiej przez mieszkańców miasta – określenie zasad i trybu wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców (zmiana Statutu i uchwały Rady w tej sprawie).

2. Funkcje kontrolne Rady Miejskiej


 • cokwartalna informacja przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o realizacji planu kontroli dokonywanych przez komisję i skargach złożonych w biurze Rady, oraz  kontrolach przeprowadzanych w Urzędzie Miasta i jednostkach jemu podległych bądź od niego zależnych,
 • przyjmowanie w ramach posiedzenia Rady informacji Burmistrza o jego działalności,  szczególnie w sprawie zaawansowania poczynań inwestycyjnych i remontowych, starań o środki zewnętrzne, wykonania uchwał Rady Miejskiej, złożonych interpelacji i udzielonych odpowiedzi,
 • coroczna analiza skarg wpływających do Urzędu Miasta,
 • copółroczne analizowanie wykonania budżetu miasta, jednostek jemu podległych oraz spółek od niego zależnych ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych  zagrożeń i propozycji ich rozwiązania.

3. Poczynania w zakresie zwiększenia dochodów miasta i obniżenia do minimum kosztów jego utrzymania


 • przeprowadzenie inwentaryzacji nieruchomości /zabudowanych i niezabudowanych/ miejskich i przyjęcie uchwały w sprawie określenia aktualnego sposobu użytkowania /ocena opłacalności/ i docelowego sposobu ich zagospodarowania /sprzedaż, rezerwa pod potrzeby miasta-parkingi, inwestycje miejskie, przekazanie dla jednostek miasta i spółek zależnych/,
 • uzdrowienie sytuacji w zakresie windykacji należności czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe, wypracowanie systemu odpracowywania zaległości z tytułu  czynszów za mieszkania komunalne. Przyjęcie 3 letniego planu remontów miejskiego  zasobu mieszkaniowego /do końca 2007 roku/,
 • zmniejszenie kosztów administracyjnych związanych z zarządzaniem mieszkaniami komunalnymi /likwidacja dwustopniowego systemu zarządzania powodującego rozmycie odpowiedzialności między ZBiLK a BTBS, oraz konsumującego większość  wpływów z tytułu wpływających czynszów, co powoduje brak środków na bieżące   utrzymanie i remonty, przy wyższych o 40 % kosztach utrzymania niż u innych  właścicieli nieruchomości mieszkalnych/,
 • podjęcie uchwały w sprawie ulg przy przekształcaniu prawa wieczystego do gruntów miejskich w prawo pełnej własności /do końca 2007 roku /,
 • coroczny pod patronatem Rady Miejskiej konkurs dla osób fizycznych, w tym bezrobotnych, na najciekawszy pomysł w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy /nagroda – zwolnienie z podatku od nieruchomości lub czynszu w przypadku   posiadania lokalu komunalnego, środki na uruchomienie działalności, działka za 1 grosz /,
 • prowadzenie bardziej widocznej, agresywnej polityki marketingowej mającej na celu zwiększenie wpływów ze sprzedaży większej ilości mieszkań komunalnych z zastosowaniem upustów wynikających ze stanu technicznego wieku budynku, z wyłączeniem nakładów poniesionych ze środków własnych miasta przy objęciu  upustem środków pomocowych bezzwrotnych/,
 • upowszechnienie w mediach i stałe udoskonalanie ułatwień podatkowych i innych /dostępność uzbrojonych gruntów, nowoczesne technologie, pomoc organizacyjna dla podmiotów chcących rozpocząć działalność gospodarczą /w zakresie usług i wytwórstwa /,
 • reorganizacja pracy Urzędu Miasta pod kątem stworzenia realnego nadzoru nad  działalnością jednostek podległych miastu lub od niego zależnych /spółki/, analiza przez urzędników miejskich ich działalności i przedkładanie pod ocenę Rady Miejskiej,
 • doprowadzenie do usamodzielnienia spółki miejskiej Zakładu Komunikacji Miejskiej, przy zachowaniu systemu dopłat do biletów autobusowych ze strony budżetu Miasta,
 • wprowadzenie odpłatności za parkowanie na parkingach w centrum miasta w  bezpośredniej bliskości skupisk lokali użytkowych celem poprawy ich dostępności /wyeliminuje parkowanie samochodów przez personel sklepowy / i tym samym zwiększenia rentowności w sytuacji konieczności konkurowania z obiektami wielkopowierzchniowymi.

4. Zamierzenia - najpilniejsze

 • reorganizacja ruchu drogowego, zwiększenie ilości miejsc parkingowych /szczególnie  w centrum miasta/, wprowadzenie dróg jednokierunkowych, eliminacja utrudnień komunikacyjnych, udrożnienie ulicy Młyńskiej,
 • wskazanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, uzbrojenie działek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, zbywanie działek uzbrojonych,
 • przyjęcie wieloletniego planu utwardzenia istniejących dróg i modernizacji chodników /według obiektywnych kryteriów/, ustalającego kolejność realizacji, w celu  wyeliminowania uznaniowości,
 • przyjęcie w porozumieniu z innymi właścicielami nieruchomości, wieloletniego planu poprawy wyglądu miasta /stworzenie systemu aktywnego oddziaływania na właścicieli nieruchomości za pomocą polityki elastycznego kształtowania podatku od  nieruchomości/, popularyzacja konkursów o najładniejszą posesję, balkon, witrynę,
 • zmiana uchwały o gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym miasta, dokonanie mian w statucie BTBS-u, pod kątem preferowania mieszkańców miasta / np. 5-letnie  zamieszkanie na terenie Białogardu, nie posiadanie w tym okresie własnego mieszkania/ przy staraniach o mieszkania realizowanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
 • przegląd mieszkań komunalnych pod kątem stworzenia puli mieszkań socjalnych /w oparciu o stan techniczny i wyposażenie/.
 • przyjęcie statutu , struktury organizacyjnej Białogardzkiego Ośrodka Kultury, powołanie Rady Programowej , stworzenie odpowiedniego zabezpieczenia  finansowego dla zadań z zakresu kultury z uwzględnieniem potrzeb Regionalnej Izby – Muzeum.
 • przywrócenie funkcji kontrolnych urzędników miejskich nad realizacją zadań  własnych samorządu w zakresie kultury, sportu, funkcjonowania cmentarzy itp.
 • pilne przyjęcie założeń w sprawie określenia zakresu i sposobu finansowania zadań własnych samorządu w obszarze działań związanych ze sportem / szkolnym i  wyczynowym/, rekreacją, turystyką, kulturą ze szczególnym uwzględnieniem  instytucji poza samorządowych /stowarzyszenia, kluby i inne/. Wypracowanie modelu wieloletniej umowy w zakresie współpracy samorząd – instytucje poza samorządowe,
 • przyjęcie w porozumieniu z Kuratorem Oświaty planu poszerzenia ilości zajęć  pozalekcyjnych, doposażenia w odpowiedni sprzęt /przyjcie standardów dla typów szkół pod kątem wyposażenia w sprzęt audiowizualny i informatyczny /, poprawa stanu opieki zdrowotnej,
 • dokonanie oceny stanu środowiska naturalnego, w tym: zadrzewień i sposobu ich utrzymania /wspólnie z powiatem /,
 • systematyczne prowadzenie ,ze wszystkimi zainteresowanymi akcji mającej na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez likwidację spalania szkodliwych odpadów. Wspólna akcja promocyjna z dostawcami czystej energii.
 • rozszerzenie zakresu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych /likwidacja azbestu - dofinansowanie kosztów utylizacji /, jako sposobu na uniknięcie wzrostu opłat za wywóz nieczystości. Zmiana regulaminu dotyczącego zasad utrzymania porządku, pod kątem wyegzekwowania od znacznej części mieszkańców miasta konieczności właściwego zagospodarowania odpadów, wyposażenie Straży Miejskiej w większe możliwości sprawcze w tym zakresie,
 • pogłębienie współpracy z władzami Powiatu białogardzkiego w zakresie: promocji i rozwoju turystyki /ścieżki rowerowe/ , utrzymania dróg, zieleni, kultury, sportu.   Wspólna realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego i zdrowotnego w formie basenów kąpielowych /aquapark/, nauka pływania dla dzieci i młodzieży z całego powiatu, poszerzenie zakresu usług świadczonych przez pobliski szpital, rozpatrzenie możliwości realizacji przedsięwzięcia w ramach związku gminnego,
 • poprawa bezpieczeństwa poprzez objęcie monitoringiem szkół i terenu wokół szkół,
 • ocena stanu obecnego i potrzeb w zakresie opieki przedszkolnej,
 • przyjęcie formuły obchodów dnia 4 marca i daty nadania praw miejskich
 • copółroczne składanie przez Burmistrza informacji na temat stanu i kondycji  podmiotów gospodarczych oraz wielkości bezrobocia z uwzględnieniem potrzeb i  stopnia realizacji zapotrzebowania na pomoc społeczną.

Opracował - Andrzej ŚwirkoPowiadom znajomego