W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Białogard 


ul. 1 Maja 18 
78-200 Białogard

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (94) 3579 200, (94) 3579 201

Sekretariat Urzędu Miasta
tel. (94) 3579 100

e-mail: um.sekretariat@bialogard.info

NIP: 672-100-18-14

Powrót

Program kadencyjny lata 2002-2006

PROGRAM RADY MIASTA NA OKRES KADENCJI 2002 - 2006


1. Nawiązanie bliższych więzi radnych z wyborcami.

 • Pełna transmisja obrad Rady Miasta w Białogardzkiej Telewizji Kablowej.
 • Cotygodniowe dyżury radnych w siedzibie Urzędu.
 • Comiesięczne dyżury radnych poprzedzające posiedzenia Rady Miasta, w siedzibach komisji wyborczych.
 • Utrzymanie Trybuny Obywatelskiej jako kolejnej możliwości bezpośredniego kontaktu z wyborcami w sprawach, które nie znalazły rozwiązania, a o które zabiegano w Urzędzie Miasta, u Burmistrza, u Radnego.
 • Systematyczne spotkania z grupami środowiskowymi mieszkańców w celu konsultacji projektów lokalnych aktów prawnych.
 • Utrzymanie związków z Młodzieżową Radą Miasta.

2.  Aktywna polityka samorządu w zakresie zależnym od miasta dotyczącym wspierania utrzymania i tworzenia nowych miejsc pracy.

 • Koordynacja promocyjnych poczynań w zakresie kompleksowym a dotyczącym: upowszechniania zalet naszego miasta, podmiotów gospodarczych, możliwości kooperacyjnych, przyciągania kapitału zewnętrznego, zbywania nieruchomości, poprzez przyjmowanie corocznych planów postępowania w tym zakresie.
 • Organizacja wspólnie z innymi władzami samorządowymi, społeczno-gospodarczymi i podmiotami gospodarczymi pod patronatem Prezydenta RP - Drzwi otwartych dla inwestorów.
 • Wprowadzenie ulg systemowych w zakresie podatków i opłat stanowionych przez Radę Miasta jako narzędzia stymulującego wzrost zatrudnienia i poprawę kondycji finansowej lokalnych podmiotów.
 • Rewizja planu przestrzennego zagospodarowania i strategii rozwoju miasta pod kątem bardziej właściwego, zgodnego z oczekiwaniami i możliwościami wykorzystania nieruchomości na terenie miasta.
 • Coroczny konkurs na najbardziej dynamiczną firmę w zakresie zwiększania obrotów, zatrudniania, stosowania nowych form zarządzania.
 • Powołanie stałego Forum Gospodarczego złożonego z przedstawicieli lokalnej przedsiębiorczości, które to Forum miałoby pełnić rolę opiniotwórczą: przy tworzeniu założeń i ich następnie realizacji, a dotyczących życia gospodarczego.

3. Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego i remontów mieszkań, które to stworzą możliwości do powstawania lokalnych rodzinnych firm budowlanych.

 • Przyspieszenie poczynań w zakresie udostępnienia, następnie uzbrojenia terenów pod różne formy budownictwa mieszkaniowego (z wykorzystaniem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego), poprzedzone wcześniejszą pełną inwentaryzacją gruntów połączoną z ustaleniem stopnia uzbrojenia. Przemyślana polityka dozbrajania terenów pod kątem wykorzystania już poniesionych a dotychczas zamrożonych nakładów.
 • Wprowadzenie większych ułatwień dla osób chcących nabyć mieszkania komunalne na własność.
 • Wprowadzenie ulg dla właścicieli mieszkań zabiegających o zmianę formy użytkowania wieczystego ziemi w pełną własność.
 • Aktywne wspieranie ze strony miasta poczynań w zakresie budowy mieszkań na wynajem z wykorzystaniem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
 • Powiększenie miejskiego zasobu mieszkań socjalnych.
 • Przegląd miejskiego zasobu budynków pod kątem powiększenia liczby mieszkań komunalnych (strychy, nadbudowy, lokale niemieszkalne, wzajemne zamiany z innymi podmiotami lub samorządami).
 • Opracowanie dla zarządcy miejskiego zasobu mieszkaniowego wytycznych do sporządzenia wieloletniego planu remontów z wykorzystaniem wpłat pochodzących z tytułu czynszu regulowanego, środków pomocowych i własnych (pożyczka) samorządu. Popieranie polityki w zakresie ograniczenia kosztów zużycia mediów.
 • Rewaloryzacja Starówki z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej.
 • Stosowanie ułatwień przy wzajemnej zamianie mieszkań. Utworzenie Miejskiego Banku Zamian.
 • Wspieranie poczynań zarządcy miejskiego zasobu mieszkaniowego w zakresie odpracowywania zaległości czynszowych.
 • Przyjęcie i realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2003-2006 w zakresie budowy dróg, odnowienia elewacji i budowy obiektów komunalnych.
 • Porządkowanie funkcjonowania firm komunalnych odpowiedzialnych i za dostawę wody i odprowadzanie ścieków (budowa stacji uzdatniania wody, rozbudowa i modernizacja sieci przesyłowej wody i sieci kanalizacyjnej) produkcja ciepła - pozyskanie obcego kapitału - udziałowca, który zagwarantował by modernizację Zakładu Energetyki Cieplnej.

4. Poprawa funkcjonowania Urzędu Miasta i instytucji podległych.

 • Utworzenie punktu obsługi interesanta.
 • Utworzenie punktu informacji w zakresie turystyki, promocji i możliwości gospodarczych miasta.
 • Reorganizacja form wewnętrznej kontroli nad funkcjonowaniem zakładów budżetowych i spółek zależnych od miasta.
 • Wydawanie cyklicznego zbioru informacji i porad w zakresie ulg podatkowych będących w gestii samorządu, wolnych nieruchomości na terenie miasta.
 • Pełna współpraca miejskich jednostek organizacyjnych z organizacjami pozarządowymi.
 • Utworzenie nowej formy komunikowania się Urzędu z mieszkańcami za pomocą internetu.

5. Czyste i bezpieczne miasto.  

 • Przyjęcie planu estetyzacji miasta.
 • Nagłośnienie praw i obowiązków przysługujących mieszkańcom z tytułu posiadania nieruchomości. Szeroka akcja informacyjna.
 • Egzekwowanie przestrzeganie prawa w zakresie utrzymania porządku na t
 • Reorganizacja ruchu drogowego.
 • Kontynuowanie gazyfikacji miasta pod kątem eliminowania dotychczasowych form ogrzewania zanieczyszczających środowisko naturalne.

6. Kultura, sport, oświata. 

 • Zabieganie o utworzenie wspólnie z różnymi instytucjami bazy dla Miejskiego Centrum Kultury (z wykorzystaniem dawnego Domu Kultury przy ulicy 1-go Maja) łącznie ze stworzeniem źródła jej finansowania w zakresie utrzymania.
 • Podjęcie działań mających na celu skoordynowanie zamierzeń władz Miasta i Powiatu.
 • Doposażenie szkół w pomoce naukowe, dalsze rozwijanie komputeryzacji i innych usług multimedialnych (internet).
 • Wypracowanie zasad i źródeł finansowania różnego rodzaju poczynań w zakresie: sportu, kultury, turystyki, rekreacji realizowanych przez inne podmioty w ramach zadań ustawowych miasta.

7. Finanse Miasta.

 • Przegląd stopnia wykorzystania obiektów komunalnych, zbycie obiektów niewykorzystanych.
 • Zwiększenie stopnia ściągalności podatków realizowanych przez miasto.
 • Wspólne realizowanie z samorządami i z terenem powiatu wybranych zadań własnych gminy.
 • Aktywna polityka w zakresie pozyskiwania środków pomocowych. Skupienie w jednym miejscu spraw związanych z pozyskiwaniem wiadomości o różnych programach mogących wesprzeć poczynania miasta.

8. Pomoc społeczna.

 • Zainicjowanie utworzenia towarzystwa charytatywnego.
 • Koordynacja działań pomocy społecznej przez MOPS.
 • Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych.
 • Objęcie szczególną opieką rodzin dysfunkcyjnych.

Powiadom znajomego